Kunst og skapande arbeid (KDA03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • eksperimentere med ulike visuelle verkemiddel, materiale og teknikkar, og vurdere
  resultata i eige arbeid
 • arbeide utforskande med berekraft og miljø som fordjuping i ein kunstnarleg prosess
 • gjennomføre
  , dokumentere
  og presentere
  ein kunstnarleg prosess frå idé til ferdig produkt og grunngi eigne val
 • drøfte
  korleis kunst kan kommunisere kjensler, tankar og verdiar, og utforske
  dette i eige uttrykk
 • analysere
  og presentere
  ulike samfunnskritiske kunstuttrykk og bruke
  dei som referanse i drøftingar om kunsten si rolle i samfunnet
 • utforske
  og dokumentere
  korleis ulike etniske grupper, inkludert samiske, nyttar kunst som språk, og bruke
  denne kunnskapen som inspirasjon til eigne kunstytringar
 • gjere greie for
  kunst i det offentlege rommet og utvikle
  kunstprosjekt med utgangspunkt i det stadspesifikke
 • presentere
  reglar for publisering og vising av kunst, og planleggje
  og gjennomføre
  analoge og digitale utstillingar av eigne og andre sine arbeid
 • følgje reglar for helse, miljø og sikkerheit i arbeid med ulike materiale og teknikkar
 • utforske
  og reflektere
  over arbeidet til ulike sentrale kunstnarar og bruke
  inspirasjon frå dette i eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering