Kunst og skapande arbeid (KDA03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

  • eksperimentere med ulike visuelle verkemiddel, materiale og teknikkar, og vurdere resultata i eige arbeid
  • arbeide utforskande med berekraft og miljø som fordjuping i ein kunstnarleg prosess
  • gjennomføre, dokumentere og presentere ein kunstnarleg prosess frå idé til ferdig produkt og grunngi eigne val
  • drøfte korleis kunst kan kommunisere kjensler, tankar og verdiar, og utforske dette i eige uttrykk
  • analysere og presentere ulike samfunnskritiske kunstuttrykk og bruke dei som referanse i drøftingar om kunsten si rolle i samfunnet
  • utforske og dokumentere korleis ulike etniske grupper, inkludert samiske, nyttar kunst som språk, og bruke denne kunnskapen som inspirasjon til eigne kunstytringar
  • gjere greie for kunst i det offentlege rommet og utvikle kunstprosjekt med utgangspunkt i det stadspesifikke
  • presentere reglar for publisering og vising av kunst, og planleggje og gjennomføre analoge og digitale utstillingar av eigne og andre sine arbeid
  • følgje reglar for helse, miljø og sikkerheit i arbeid med ulike materiale og teknikkar
  • utforske og reflektere over arbeidet til ulike sentrale kunstnarar og bruke inspirasjon frå dette i eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering