Vg2 informasjonsteknologi (ITK02‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter brukerstøtte

 • gjøre rede for og anvende etiske retningslinjer og relevant lovverk i eget arbeid
 • utøve brukerstøtte og veilede i relevant programvare
 • kartlegge behovet for og utvikle veiledninger for brukere og kunder
 • utvikle kursmateriell og gjennomføre kurs i relevante IT-systemer tilpasset en målgruppe
 • bruke og tilpasse kommunikasjonsform og fagterminologi i møte med brukere, kunder og fagmiljø
 • feilsøke og rette feil ved hjelp av feilsøkingsstrategier og relevante rammeverk
 • beskrive og bruke rammeverk for kvalitetssikring av IT-drift
 • beskrive og anvende ulike metoder for å håndtere krevende situasjoner i kontakt med brukere og kunder
 • reflektere over og gjøre rede for hvordan intelligente systemer påvirker bransjen og samfunnet
 • bruke og administrere samhandlingsverktøy som effektiviserer samarbeid og deling av informasjon
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering