Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter teknologiforståing

 • planleggje
  og gjennomføre
  samtidsproduksjonar
 • reflektere
  over og beskrive
  korleis media påverkar folk og medievanane deira
 • kjenne til og anvende bransjefaglege metodar og relevant utstyr i produksjon
 • beskrive
  , utforske
  og konfigurere datanettverk med eigne subnett
 • administrere brukareiningar og kople dei til sentrale administrasjonsplattformer
 • utforske
  og beskrive
  korleis teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevingar
 • gjere greie for
  korleis omsynet til berekraft påverkar anskaffing, drift og avhending av utstyr og materiell
 • gjennomføre
  og dokumentere
  arbeid i tråd med gjeldande reglar for helse, miljø og sikkerheit
 • gjere greie for
  korleis internett fungerer, og korleis det blir brukt til kommunikasjon og lagring
 • utforske
  og beskrive
  digitale truslar, verdiar og sårbarheiter i samfunnet
 • gjere greie for
  korleis ein behandlar informasjon og personopplysningar i tråd med gjeldande regelverk
 • vurdere
  , tilrå og kvalitetssikre tiltak som reduserer risikoen for uønskt spreiing av data

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering