Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter produksjon og historieforteljing

 • produsere og kommunisere innhald innanfor ulike sjangrar tilpassa visuelle og auditive medium
 • utvikle
  og presentere
  bodskapar tilpassa ulike målgrupper og kanalar
 • utforske
  og bruke
  komposisjonsprinsipp for å sikre god lesbarheit tilpassa bodskap og målgruppe
 • velje og bruke
  verkemiddel, typografi og layout som passar til ulike bodskapar, og reflektere
  over kva effekt dei har på bodskapen
 • bruke
  teknikkar for idéutvikling, kreativitet og historieforteljing i produksjon
 • utforske
  og bruke
  forteljeteknikk og dramaturgi i eigne produksjonar
 • utøve kjeldekritikk og etisk refleksjon og anvende relevante regelverk i eigen produksjon
 • utforske
  korleis interaktivitet i historieforteljing kan brukast for å skape engasjement og nye uttrykk, og bruke
  dette i eigen produksjon
 • utforske
  og tileigne seg kunnskap om endringar innanfor teknologi og programvare ved å bruke
  ulike kjelder
 • gjere greie for
  korleis medium kan påverke meiningane våre, korleis vi oppfattar andre, og korleis andre oppfattar oss
 • forstå
  korleis teknologi og sikkerheit kan påverke opne og demokratiske prosessar, og reflektere etisk omkring korleis teknologi kan påverke desse prosessane
 • gjere greie for
  og vurdere
  korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle
  eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering