Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter yrkesliv i helse og oppvekstfag

 • gjere greie for korleis helse- og oppvekstsektoren er organiserte, og reflektere over eige yrkesval
 • vise korleis brukarmedverknad kan gjennomførast i helse- og oppvekstsektoren
 • beskrive kva krav og forventningar som blir stilte til ein profesjonell yrkesutøvar, og reflektere over eigen praksis
 • gjere greie for gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit
 • vurdere korleis hjelpemiddel, velferdsteknologi og annan teknologi kan brukast i yrkesutøvinga
 • drøfte korleis endringar i samfunnet kan påverke yrkesutøvinga og peike på moglegheiter og utfordringar desse endringane kan gji
 • forklare og gi døme på kva etiske dilemma i yrkesutøvinga er og korleis slike dilemma kan handterast
 • gjere greie for kvifor det er viktig med tverrfagleg samarbeid, og gi døme på yrkesgrupper som er med i eit slikt samarbeid
 • gjere greie for sentralt regelverk som regulerer arbeidet i helse- og oppvekstsektoren, og allmenne spelereglar som gjeld i arbeidslivet
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere eige arbeid
 • gjere greie for og vurdere korleis partane i arbeidslivet samarbeider for å utvikle eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering