Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter helsefremjande arbeid

  • beskrive korleis kroppen er bygd opp, og forklare korleis han fungerer
  • vurdere kva som fremjar psykisk og fysisk helse, og korleis ein kan førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte
  • planleggje, gjennomføre og vurdere aktivitetar som bidreg til meistring, utvikling og god helse
  • setje saman og lage enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnhaldet i tråd med kostråda frå helsestyresmaktene
  • bruke hygieniske prinsipp for å fremje god helse
  • utføre grunnleggjande førstehjelp
  • drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre si eiga helse og folkehelsa
  • gjere greie for korleis forbruk og aktivitetar påverkar miljøet, og reflektere over korleis ein kan ta miljømedvitne val i yrkesutøvinga
  • bruke riktige arbeidsteknikkar og gode arbeidsstillingar og gjere greie for samanhengen mellom ergonomi og helse

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering