Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter helsefremjande arbeid

 • beskrive
  korleis kroppen er bygd opp, og forklare korleis han fungerer
 • vurdere
  kva som fremjar psykisk og fysisk helse, og korleis ein kan førebyggje livsstilssjukdommar og hindre smitte
 • planleggje
  ,
  gjennomføre
  og
  vurdere
  aktivitetar som bidreg til meistring, utvikling og god helse
 • setje saman og lage enkle måltid og
  vurdere
  energi- og næringsinnhaldet i tråd med kostråda frå helsestyresmaktene
 • bruke
  hygieniske prinsipp for å fremje god helse
 • utføre grunnleggjande førstehjelp
 • drøfte
  og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre si eiga helse og folkehelsa
 • gjere greie for
  korleis forbruk og aktivitetar påverkar miljøet, og
  reflektere
  over korleis ein kan ta miljømedvitne val i yrkesutøvinga
 • bruke
  riktige arbeidsteknikkar og gode arbeidsstillingar og
  gjere greie for
  samanhengen mellom ergonomi og helse

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering