Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

 • kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar, i ulike aldrar og livssituasjonar
 • vise relasjonsferdigheiter og
  reflektere
  over eiga åtferd
 • vise omsorg og yte service som fremjar trivsel og meistring
 • gjere greie for
  kva sosial og kulturell kompetanse er, og gi døme på korleis haldningar, verdiar og ulike menneskesyn påverkar yrkesutøvinga
 • drøfte
  korleis usemje kan handterast, og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering
 • bruke
  digitale ressursar i kommunikasjon og samhandling
 • reflektere
  over kva digital dømmekraft inneber,
  vurdere
  kjelder kritisk og vise nettvett i arbeidet
 • bruke
  observasjons- og kommunikasjonsferdigheiter i eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering