Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og samhandling

  • kommunisere og samhandle med menneske frå ulike kulturar, i ulike aldrar og livssituasjonar
  • vise relasjonsferdigheiter og reflektere over eiga åtferd
  • vise omsorg og yte service som fremjar trivsel og meistring
  • gjere greie for kva sosial og kulturell kompetanse er, og gi døme på korleis haldningar, verdiar og ulike menneskesyn påverkar yrkesutøvinga
  • drøfte korleis usemje kan handterast, og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering
  • bruke digitale ressursar i kommunikasjon og samhandling
  • reflektere over kva digital dømmekraft inneber, vurdere kjelder kritisk og vise nettvett i arbeidet
  • bruke observasjons- og kommunikasjonsferdigheiter i eige arbeid

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering