Historie (HIS01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3

 • reflektere
  over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • reflektere
  over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte
  hensikten med denne historiebruken
 • utforske
  fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere
  og bruke
  ulikt materiale og presentere
  egne slutninger
 • utforske
  en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
 • sammenligne
  ulike framstillinger av en hendelse og reflektere
  over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
 • drøfte
  i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere
  hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
 • gjøre rede for
  tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere
  betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
 • reflektere
  over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
 • gjøre rede for
  årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
 • gjøre rede for
  årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte
  konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert
 • drøfte
  bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere
  over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
 • utforske
  menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere
  konsekvenser av valgene de har tatt
 • reflektere
  over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust
 • analysere
  hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte
  hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
 • utforske
  hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for
  hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
 • gjøre rede for
  velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte
  konsekvenser for menneskers liv
 • vurdere
  hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke
  historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

Underveisvurdering

Standpunktvurdering