Historie (HIS01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg3 – påbygging til generell studiekompetanse for elever med samisk første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk

 • reflektere
  over hvordan fortiden former oss som mennesker, og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
 • drøfte
  i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere
  hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
 • reflektere
  over hvordan fortiden brukes i lokalmiljøet og av ulike aktører, og drøfte
  hensikten med denne historiebruken
 • utforske
  fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere
  og bruke
  ulikt materiale og presentere
  egne slutninger
 • gjøre rede for
  viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere
  betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
 • gjøre rede for
  hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
 • beskrive
  samfunnsendringer fra antikken til tidlig nytid og vurdere
  betydningen for fordeling og legitimering av makt og menneskers muligheter til demokratisk deltakelse
 • beskrive
  religionens plass i samfunnet fra middelalderen til vår tid, og vurdere
  hvilken betydning den har hatt for hvordan mennesker har oppfattet seg selv og andre
 • gjøre rede for
  tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere
  betydningen av disse for utviklingen av det moderne demokratiet
 • reflektere
  over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
 • gjøre rede for
  årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver
 • gjøre rede for
  årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og vurdere
  hvilke konsekvenser dette fikk
 • beskrive
  bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter på 1900-tallet og reflektere
  over om fredsslutningene bidro til å skape fred og forsoning
 • utforske
  en persons handlingsrom og valgmuligheter i en konfliktsituasjon og vurdere
  konsekvenser av valgene personen har tatt
 • reflektere
  over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust
 • analysere
  hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte
  hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper
 • utforske
  hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for
  hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet
 • gjøre rede for
  velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte
  konsekvenser for menneskers liv

Underveisvurdering

Standpunktvurdering