Vurdering av orden og oppførsel

Vurdering av orden og oppførsel har som formål å fremme sosial læring, bidra til et trygt og godt skolemiljø, og gi informasjon om elevens orden og oppførsel.

Orden – eleven er punktlig, forberedt og følger opp arbeidet.
Oppførsel – eleven viser hensyn og respekt for andre.

Hovedpunkter

 • Alle elever skal ha underveisvurdering i orden og oppførsel.
 • Underveisvurderingen i orden og oppførsel skal gis jevnlig og brukes til å fremme sosial læring.
 • Elevene skal ha halvårsvurdering, som en del av underveisvurderingen.
 • Alle elever skal få halvårsvurdering uten karakter gjennom hele opplæringsløpet. Fra 8. trinn skal denne karakteren gis med karakter.
 • Fra 10. trinn skal alle elever få standpunktkarakter i orden og oppførsel. Karakteren skal gi uttrykk for eleven sin orden eller oppførsel.
 • Karakterene som brukes i halvårsvurderinger og standpunktvurderingen er god, nokså god og lite god.

Hva handler læringsfremmende underveisvurdering i orden og oppførsel om?

Underveisvurdering i orden og i oppførsel skal gis jevnlig og brukes til å fremme sosial læring ved at elever:

 • reflekterer over egen orden og egen oppførsel og hvordan de kan utvikle seg
 • får vite hvordan deres orden og oppførsel er vurdert opp mot ordensreglementet
 • får rettleiing om korleis dei eventuelt kan forbetre sin orden og si åtferd

Hva er grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel?

Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er ordensreglementet til skolen. Alle skoler skal ha et reglement som skal inneholde regler om orden og oppførsel, og hvilke tiltak som kan brukes dersom elever bryter reglementet.

Elevene skal være kjent med hvordan ordensreglementet blir brukt for å vurdere deres orden og oppførsel. En må derfor kunne utlede fra ordensreglementet hva som anses som god orden og hva som anses som god oppførsel.

I motsetning til vurdering i fag, kan både elevens forutsetninger og fravær inngå som en del av vurderingen i orden og oppførsel.

Du lese mer om ordensreglement og sosial læring gjennom arbeid med fag.

Karakterene i halvårs- og standpunktvurderingen

Karakterskalaen i orden og oppførsel skiller seg fra vurdering i fag ved at elevene i prinsippet kun kan gå ned i karakter – fra god til nokså god eller lite god.

Læreren skal foreta en helhetlig vurdering av elevens orden og oppførsel opp mot ordensreglementet og vurdere om orden og oppførsel er god, nokså god eller lite god. Elever med normalt god orden eller oppførsel vil få karakteren "god".

Kontaktlærer skal i samarbeid med andre lærere gi halvårsvurdering og standpunktvurdering.

 • Halvårsvurdering i orden og oppførsel følger i hovedsak de samme overordnede rammene som halvårsvurdering i fag
 • Standpunktkarakteren skal være uttrykk for elevene sin orden eller oppførsel etter opplæringa er avslutta på 10. trinn, og ved avslutningen av opplæringa i videregående. Det innebærer at eleven kan ha blitt vurdert til å ha god eller lite god orden eller oppførsel tidligere i opplæringen, men ha forbedret sin orden og oppførsel blant annet gjennom underveisvurderingen, og oppnå karakteren god, i standpunktvurderingen.