Ordensreglement Udir-8-2014

Rundskrivet omhandler blant annet hvem som skal fastsette ordensreglementet, hvordan det skal utformes, hva som skal og bør reguleres og hva som ikke kan reguleres i ordensreglementet. Reglene gjelder både for grunnskolen og videregående skole.

Dette rundskrivet er endret den 31. juli 2017 og er i tråd med de nye reglene i opplæringsloven kapittel 9 A.

Kapittel 9.7 om anmeldelse, etterforskning og fysisk makt er endret 12. januar 2022 i samråd med Politidirektoratet.