Ordensreglement Udir-8-2014

4. Hvem har ansvar for å fastsette et ordensreglement?

Det er kommunen eller fylkeskommunens plikt å sørge for at det blir fastsatt et ordensreglement for hver skole de eier. At ansvaret ligger hos skoleeier følger eksplisitt av opplæringsloven § 9 A-10. Det er ikke nødvendig at skoleeier ved kommunestyret eller fylkestinget selv vedtar ordensreglementet. Skoleeier kan delegere myndighet til å fastsette ordensreglement, f.eks. til rektor på skolen. Det er viktig at en delegering av slike styringsoppgaver er trygg og forsvarlig. Selv om kompetansen er delegert, har kommunen eller fylkeskommunen fortsatt ansvaret for at ordensreglement er fastsatt i tråd med loven.

Skoleeier kan

  1. delegere myndigheten til den enkelte skole, som kan fastsette sitt eget ordensreglement
  2. vedta en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene i kommunen/fylket
  3. fastsette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, men delegere til den enkelte skole å gi særregler tilpasset lokale forhold

Der skolene er delegert muligheten til å gi utfyllende regler, må disse reglene være i tråd med det vedtatte ordensreglementet.

På skoler godkjent etter friskoleloven er ansvaret lagt til skolens styre, jf. friskoleloven § 5-2 bokstav d. Innholdet i friskoleloven § 3-9 er ellers tilsvarende opplæringsloven § 9 A-10. Friskoler omhandles ikke spesielt i dette rundskrivet.