Ordensreglement

Felles regler for skolesamfunnet bidrar til å gi et trygt og godt skolemiljø.

1. Finn ut hvem som skal fastsette ordensreglementet

Det er kommunen eller fylkeskommunen som har ansvaret for at det blir laget ordensreglement for skolene de eier. Skoleeier kan delegere myndighet til å fastsette ordensreglement til rektor.

Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på. Skoleeier kan

  • delegere myndigheten til den enkelte skole, som så fastsetter sitt eget ordensreglement.
  • vedta en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene i kommunen/fylket.
  • fastsette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, men delegere til den enkelte skole å gi særregler tilpasset lokale forhold.

Når skolen har fått delegert muligheten til å gi utfyllende regler, må disse reglene være i tråd med det vedtatte ordensreglementet.

2. Gi de som skal følge og bruke reglementet, mulighet til å uttale seg

Send utkast til nytt ordensreglement på høring til de som blir berørt av det, slik at de får mulighet til å uttale seg før reglementet vedtas. Det kan gjelde samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget/skoleutvalget, elevrådet, foreldrerådet og de ansattes organisasjoner ved skolen. Brukerorganene skal alltid høres.

3. Sett en frist for innspill

Sett en frist for innspill til ordensreglementet. Fristen må være lang nok til at de som ønsker å gi tilbakemeldinger, får tid til å sette seg ordentlig inn i saken.

4. Sjekk at ordensreglementet oppfyller formkravene

Et ordensreglement er en forskrift og må følge formkravene til en forskrift. Ordensreglementet må inneholde:

  • hjemmel for ordensreglementet
  • hvem som har vedtatt ordensreglementet
  • en tittel som begynner med «forskrift om (...)». 

Eksempel på ordensreglement

5. Sørg for at foreldre og elever kjenner til ordensreglementet

Elevene og foreldre skal kjenne til ordensreglementet. Dere kan for eksempel snakke om reglementet med elevene, legge reglementet ut på deres nettside og ta det opp på foreldremøter.

Dere trenger ikke underskrifter fra foreldre og elever som viser at de har lest reglementet, for at reglementet skal gjelde.

 

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Lillevik kommune

Les mer om reglene for ordensreglement