Rettleiaren Spesialundervisning for vaksne

3. Fasar i saksgangen for spesialundervisning

Saksgangen for spesialundervisning kan delast opp i seks fasar:

  1. Før tilvising til PP-tenesta
  2. Tilvising til PP-tenesta
  3. Sakkunnig vurdering av behova til den vaksne
  4. Vedtaksfasen
  5. Planlegging og gjennomføring
  6. Evaluering og vegen vidare

Omgrep i rettleiaren

I denne rettleiaren har vi valt å bruke omgrepet «lærar» om den som underviser i vaksenopplæringa, og vi bruker «vaksenopplæringa» om institusjonen som gir den vaksne opplæring, sjølv om kommunane bruker ulike omgrep.

Vi bruker «kommunen» når vi omtaler kven som gjer enkeltvedtak om spesialundervisning. Kommunen kan velje å delegere denne myndigheita til vaksenopplæringa ved leiaren. Sjå punkt 2.4 om delegering.

Vi bruker omgrepet «den vaksne». Det omfattar også vaksne som har verje.