Spesialundervisning for voksne

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan også ha rett til spesialundervisning. Det er behovet som avgjør om voksne elever har rett til spesialundervisning eller ikke. PP-tjenesten vurderer behovet.

Voksne i grunnskoleopplæring kan ha rett på spesialundervisning ut fra to kriterier.

Det ene kriteriet er at den voksne eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen i voksenopplæringen.

Det andre kriteriet er at den voksne eleven har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom eleven etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige.

Begge kriteriene for å motta spesialundervisning krever at PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering, og at kommunen fatter et enkeltvedtak.

Kommunens ansvar

Kommunen skal

 • høre hva eleven mener før de tar avgjørelser som gjelder ham eller henne
 • vurdere om eleven har behov for spesialundervisning
 • be PP-tjenesten om å gjøre en sakkyndig vurdering hvis eleven eller vergen ber om det, eller hvis voksenopplæringen mener at det et behov for spesialundervisning
 • fatte et enkeltvedtak som sier om eleven skal få spesialundervisning eller ikke, og hva spesialundervisningen skal bestå i
 • utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP)
 • gi spesialundervisning slik det er beskrevet i enkeltvedtaket og i IOP-en
 • lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til den voksne eleven en gang i året

Involvering av eleven

Voksne som får grunnskoleopplæring

 • kan kreve at voksenopplæringen undersøker om de har behov for spesialundervisning
 • skal bli involvert og si ja til at PP-tjenesten gjennomfører en sakkyndig vurering og at kommunen fatter et enkeltvedtak
 • skal få en skriftlig rapport en gang i året om spesialundervisningen de mottar, og en vurdering av hvordan de utvikler seg
 • kan klage på vedtaket om spesialundervisning

Hvis eleven har en verge, har vergen de samme rettighetene som eleven selv.

Retten til spesialundervisning for voksne er regulert i opplæringsloven § 4A-2.

Rettleiaren Spesialundervisning for voksne