Samarbeid mellom hjem og skole

Barn og unges viktigste arenaer for utvikling er hjemme og på skolen. Hver for seg har hjem og skole stor betydning for barn og unge, og samarbeidet mellom disse to arenaene har en innvirkning i seg selv.

God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø. Overordnet del 3.3

Det er en klar sammenheng mellom et godt samarbeid mellom hjem og skole og elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Ved å etablere et godt samarbeid med foreldrene får dere bedre innsikt i hvilke behov eleven har og hvordan eleven fungerer, og det blir enklere å legge til rette for eleven i skolehverdagen. Foreldrenes holdning til skolen er av stor betydning for elevenes engasjement og innsats på skolen. I en god samarbeidsrelasjon kan dere bidra til at foreldrene får et positivt syn på skolen.

Foreldregruppen vil møte dere med ulike forventinger, behov og meninger om skolens mål og praksis. Å skape en felles forståelse for hva som er viktig i et godt læringsmiljø vil være sentralt i et foreldresamarbeid. 

Skolen og lærerens rolle i samarbeidet

En god og tillitsfull dialog mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men det er dere som jobber i skolen som har det overordnede ansvaret for å ta initiativet og legge til rette for samarbeid. Skolen må ha som utgangspunkt at alle foreldre er en ressurs som har nyttig informasjon om eleven og elevens liv, og jobbe systematisk for et godt samarbeid med hjemmet.

Foreldre og foresatte møter skolen med ulike behov, forventninger og meninger om skolens mål og praksis. Det kan skape spenninger som kan være krevende for skolen å håndtere. Skolen må gi tydelig uttrykk for hva den skal og kan tilby, og hva som forventes av hjemmet. Overordnet del 3.3

Kulturen på skolen påvirker elevenes psykososiale skolemiljø og hvordan dere jobber for et samarbeid med foreldrene. Skoleledelsen er rollemodeller og avgjørende for hvilke verdier, normer og oppfatninger som utvikles blant de ansatte på skolen, også når det gjelder samarbeid. Noen skoler velger å utvikle kollektiv kompetanse for et godt foreldresamarbeid. Ved at dere diskuterer og blir enige om hva som bør prege et godt samarbeid med hjemmet, kan dere skape felles holdninger og rutiner som fremmer en positiv og ønsket praksis hos den enkelte lærer.

Planlegg for ulike situasjoner

Skolen bør ha en langtidsplan for foreldresamarbeid slik at alle ansatte har et bevisst forhold til hva som er forventet av dem. Klare strategier for å kommunisere med foreldre om positive episoder og forhold ved eleven er med på å bygge gode relasjoner. Forskning viser at foreldre som opplever at lærerne er interessert i å samarbeide med dem, vil ønske å delta mer aktivt inn i samarbeidet.

Klarer dere å være proaktive og bygge en god relasjon til foreldrene i "fredstid" har dere denne å bygge på når kontakten handler om utfordringer som eleven har enten faglig eller sosialt. Samarbeidet oppleves ofte vanskelig i skolemiljøsaker og forskning viser også at man må være spesielt lydhør og omsorgsfull i slike saker.

Dere bør også ha en strategiplan for hva dere skal gjøre hvis samarbeidet med foreldrene blir konfliktfylt. Mange foreldre vil være sårbare i møte med skolen, og kan lett komme til å vise emosjonelle reaksjoner overfor dere. Hvis skolen har en plan for, og dere har trent på hva dere kan si og gjøre i slike situasjoner, vil det være enklere å møte foreldrenes reaksjoner på en hensiktsmessig måte og opprettholde dialogen om hva eleven trenger av hjelp og støtte.

Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag. Overordnet del

Noen elever er spesielt sårbare, og der det er risikofaktorer til stede i elevens liv, hjemme og/eller på skolen, er det særlig viktig at det er et godt samarbeid mellom hjem og skole. Dine holdninger til foreldrene kan påvirke kvaliteten på samarbeidet. Enkelte foreldre vil ha mindre energi og ressurser til selv å ta initiativ eller fungere i en samarbeidsrelasjon, og til å støtte elevens skolearbeid. Skolen må derfor ta hensyn til at ikke alle elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet.

Ofte er det nødvendig at lærere strekker seg langt for å jobbe med emosjonelle, fysiske, språklige og kulturelle barrierer som kan hindre et positivt samarbeid med alle foreldre. Dette kan handle om å lytte i stedet for å forsvare seg når foreldre er kritiske til skolen, å prøve mange ulike måter å nå foreldre på hvis man ikke oppnår kontakt, å aktivt bruke tolk eller få viktig informasjon oversatt til flerspråklige foreldre og å se på en sak utfra andre kulturelle perspektiv enn sitt eget. Et profesjonsfelleskap som støtter hverandre i dette arbeidet vil legge til rette for et forutsigbart og likeverdig samarbeid med hjemmet. Det vil også gi støtte og trygghet til hver enkelt av dere i møte med elev og foreldre.

Vi har laget en film om det viktige første møtet med nyankomne elever og foreldre.

Foreldreinvolvering

Samarbeid mellom hjem og skole omfatter både den støtten som foreldre gir til sine barn for å fremme læring og utvikling, og den direkte kontakten mellom skole/lærer og foreldre. 

Den direkte kontakten som skolen har med foreldrene kan deles inn i tre nivåer:

Informasjon

Foreldre trenger tilstrekkelig informasjon fra skolen for å kunne ivareta sitt ansvar i samarbeidet. Og foreldrene sitter på viktig informasjon om sitt barn som dere trenger. Samtidig kan kun informasjonsutveksling føre til at skole og hjem tar ansvar for hver sine oppgaver og stiller krav til den andre parten uten at det er noen reell dialog. Dialog og medvirkning innebærer at skole og hjem tar et felles ansvar for elevens læring og utvikling. Begge parter støtter hverandre og fokuserer på elevens behov.

Dialog

Hvis foreldre opplever at deres involvering betyr noe for barnet deres og læringsmiljøet, vil det øke motivasjonen for å engasjere seg i samarbeidet med dere. Skal dere klare å etablere en god dialog og gi foreldrene reell medvirkning, må dere være bevisst maktforholdet mellom skole og hjem. For å fremme dialog, bør dere respektfullt formidle at foreldrene har en viktig rolle i samarbeidet. Dialog forutsetter gjensidighet mellom dere og foreldrene, og at begge parter prøver å forstå hverandre. 

Det kan være uvant og ukjent for mange foreldre at opplæring også innebærer ulike former for turer. Vi har laget en film om dagsturer og overnattingsturer du kan bruke i dialog med foreldre. 

Medvirkning

Skole og hjem er likeverdige deltakere i samarbeidet når begge parter opplever å ha innflytelse. Mange foreldre er usikre på skolens forventninger til dem, så forventningsavklaring er viktig når man møter nye foreldre. Det kan handle om graden av medvirkning foreldrene skal ha og på hvilke områder og hvordan foreldre skal følge opp elevens faglige og sosiale utvikling. Skolen må også være tydelig på hvilke forventninger foreldrene kan ha til dem, og her må foreldrene få komme med sine innspill.

For at foreldrene skal engasjere seg i et samarbeid med skolen må de få en tro på at deres involvering betyr noe for barnet deres. Skolen må bevisstgjøre foreldrene på at deres holdning til læring og utdanning betyr mye for elevens læringsutbytte.

Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling. Overordnet del 3.3

For at foreldrenes involvering skal ha en positiv påvirkning på motivasjon og læring kan det fungere godt å gi foreldrene konkrete råd om hvordan de kan støtte opp om elevens skolearbeid. Skolens språk og læringsmetoder kan virke fremmed for mange foreldre og noen har kanskje negative opplevelser fra egen skolegang. Ved å støtte foreldrene i å følge opp sine barn kan foreldrene også få en større trygghet i dette viktige arbeidet. Foreldrenes støtte og aktive deltakelse har stor betydning for elevens læring.

Skoler som har et godt læringsmiljø er gjerne preget av gode samarbeidsrelasjoner på flere plan. Gode relasjoner mellom lærere, foreldre og elever er med på å bygge en positiv skolekultur som kan ha en forebyggende effekt på negativ atferd elevene imellom.

Samarbeid

Foreldrenes samarbeid med dere og hverandre vil påvirke elevenes læringsmiljø. At foreldre kommuniserer positive holdninger til skolen og støtter opp om skolens normer og verdier, bidrar til å fremme det samme hos elevene.

Elevene og hjemmet har også et ansvar for å bidra til et godt fellesskap og miljø. Slik den enkelte elev bidrar til fellesskapet på skolen, bidrar fellesskapet til den enkeltes trivsel, utvikling og læring. Overordnet del 2.1

Å bli kjent

Det er viktig at dere hjelper foreldrene med å bli kjent med hverandre og hverandres barn. Bruk de anledningene dere har som foreldremøter og andre sosiale aktiviteter som klassen har. Ved at foreldrene engasjerer seg sammen med læreren i elevgruppen, og ikke bare har fokus på egne barn, vil de fungere som rollemodeller for hvordan man kan bidra til å fremme et positivt fellesskap i klassen.

Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. Overordnet del 3.1

Film: Et godt foreldremiljø

Hjem og skole vil møte barn og unge med ulike krav og forventninger, og dette kan føre til at de oppfører seg ulikt hjemme og på skolen. Eleven, foreldre og lærere har hver for seg viktig informasjon om hvordan barnet eller den unge har det. Det er ikke alltid at dere har lik oppfatning av det som skjer og årsaken til det. Det er viktig å dele informasjon med hverandre for å få et helhetlig bilde av situasjonen og elevens behov for støtte.

Når barnet har det vanskelig på skolen kan foreldre bli emosjonelt berørt. Det er viktig at dere anerkjenner bekymringer og følelser som foreldre har for å trygge dem på at skolen vil det beste for deres barn. Det mest hensiktsmessige vil være å fokusere på det som skal skje framover, og vise at skolen har en klar og tydelig plan for det som skal gjøres. Hjem og skole må samarbeide tett for å sammen kunne bidra i prosessen.

Film om utfordringer i samarbeidet

Arenaer for samarbeid

Samarbeid mellom hjem og skole foregår på flere arenaer.

Utviklingssamtalen skal først og fremst være et positivt møte mellom eleven, foreldrene og skolen der elevens faglige og sosiale læring og utvikling står i fokus. Målet med samtalen er å få en felles forståelse for elevens faglige og sosiale utvikling, at eleven får tydelige fremovermeldinger om hva som skal til for å få god progresjon videre, samt se på elevens behov for støtte, tilrettelegginger eller utfordringer.

Foreldremøter bør planlegges godt og ha som mål at foreldre skal oppleve det som interessant og spennende å delta. For å sikre at møtet skal oppleves som relevant og nyttig for foreldrene, er det avgjørende at foreldrene kan ha innflytelse på gjennomføringen av møtet og temaene som skal tas opp. Her bør dere bruke foreldrekontaktene aktivt i planleggingen.

Motivere til oppmøte

Noen ganger kan det være vanskelig å motivere foreldre til å komme på foreldremøter. Det kan være spesielt vanskelig for foreldre til barn som har utfordringer på skolen. Det er ekstra viktig at dere jobber med å etablere en god relasjon til disse foreldrene. Dette styrker foreldrenes tro på at skolen er en positiv samarbeidspartner som ønsker det beste for deres barn.

Skal alle foreldre bli hørt, er det viktig at dere gir dem mulighet til å snakke sammen. Derfor kan det fungere godt å organisere foreldremøter slik at foreldre kan sitte sammen i grupper og drøfte relevante tema. På denne måten blir foreldre kjent og de får også et verdifullt innblikk i regler og rutiner andre familier har. Slike foreldremøter kan bidra til å utvikle et godt fellesskap. Både i relasjonsarbeidet til den enkelte forelder og når foreldrene skal utvikle et fellesskap seg i mellom, er det viktig å finne ut om det er noen som ønsker tolk. 

Les mer om ulike måter å organisere foreldremøtet på

Se film: Hvordan et foreldremøte kan gi læringsmiljøet et løft

Å fremme elevenes læring og utvikling er målet for samarbeid med foreldrene. Noen ganger kan dere oppleve at det blir mye oppmerksomhet rundt andre ting som for eksempel foreldrenes situasjon, elevens omsorgssituasjon eller psykiske helse.

Dere har ansvar for å vurdere når samarbeidet med foreldrene går ut over skolens kompetansegrenser. Da kan det være aktuelt å trekke inn andre samarbeidspartnere som for eksempel barneverntjenesten, skolehelsetjenesten eller Nav. 

Forskningsartikkel: Samarbeidet mellom hjem og skole

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!