Foreldrerepresentanter i skolen

Skolen har en rekke råd og utvalg hvor foreldrene er med. Brukermedvirkning fra foreldrene er regulert i opplæringslovens kapittel 11.

Lovpålagt

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Samarbeidsutvalg (SU) / Driftsstyre

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Her finner du som er elev, forelder og skoleleder svar på spørsmål om rettigheter og hvordan skolemiljøutvalget jobber. 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og skole. FUG skal ivareta foresattes interesser i skolesammenheng.

Ikke lovpålagt

Foreldrekontakter (klassekontakter)

Foreldrekontaktene er bindeleddet mellom foreldrene i gruppen og kontaktlæreren. Det velges gjerne to foreldrekontakter i hver gruppe. Foreldreutvalget for grunnskolen har laget materiell som beskriver oppgavene.