Læreplanen er utgått!

Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-01)

Etter Vg3

Skogskjøtsel og utmark

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med etablering av ny skog
 • planlegge, gjennomføre og vurdere ungskogpleie og behov for forhåndsrydding
 • bruke motorsag og motorryddesag og andre håndholdte motorredskaper
 • innhente relevante data og dokumentere skjøtsel med digitale verktøy
 • arbeide etter en skogbruksplan og foreta oppdatering av planen på bakgrunn av nye data
 • utføre skogskjøtsel i tråd med økologiske prinsipper og krav til lønnsomhet
 • kommunisere og samarbeide med andre yrkesutøvere, rettighetshavere og interessegrupper i tilknytning til arbeid i skog og utmark
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i skogbransjen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter
 • vurdere risiko og ivareta helse, miljø og sikkerhet under arbeid i skog og utmark
 • utføre arbeidsoppgaver i skog og utmark på en ergonomisk riktig måte

Tynning og foryngelseshogst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge hogst og framkjøring av virke i tråd med biologisk og økologisk forståelse og krav til lønnsomhet
 • vurdere risiko, planlegge og gjennomføre tynning ut fra en økonomisk, biologisk og økologisk forståelse
 • forklare prinsippet for bærekraftig forvaltning og gjøre rede for hvordan dette ivaretas i nasjonale standarder for skogbruket
 • bruke skogbruksplan, kart og posisjoneringsverktøy til navigering og planlegging i skog og utmark
 • forklare sammenhenger mellom apteringsinstruksjon og optimal virkesverdi
 • utføre tynning og foryngelseshogst med hogstmaskin etter gjeldende regelverk
 • kjøre fram skogsvirke med lastbærer etter gjeldende regelverk
 • utføre manuell hogst etter gjeldende regelverk
 • planlegge og utføre sommer- og vintervedlikehold på skogsveier
 • påvise og rapportere avvik og dokumentere avvirkning med digitale verktøy
 • uføre regelmessig vedlikehold på hogstmaskin, lastbærer, motorsag og andre håndholdte motorredskaper
 • utføre kontroll og kalibrering av produksjonsutstyr

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!