Læreplanen er utgått!

Læreplan i skogfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SKF3-01)

Formål

Skogbruk omfatter verdiskaping basert på forvaltning av store nasjonale ressurser i skog og utmark. Skogbransjen etterspør profesjonelle yrkesutøvere som behersker tradisjonelle og moderne driftsmetoder og har kompetanse innen næringsutvikling knyttet til skogressurser i et langsiktig perspektiv.

Skogfaget skal legge grunnlag for yrkeskompetanse knyttet til avvirking av skog og omsetning av tømmer og andre skogprodukter på et internasjonalt marked. Videre skal faget bidra til å utvikle forståelse for forvaltning av skog og utmark som naturressurs. Faget skal gi innsikt i sammenhenger mellom biologisk produksjon, tålegrenser i naturen og menneskelig aktivitet.

Opplæringen skal legge til rette for at lærlingen kan utvikle kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for yrkesutøvelse i en moderne skognæring. Opplæringen i skogfaget skal ha en helhetlig tilnærming med både et økologisk, et økonomisk og et individuelt perspektiv. Opplæringen skal fremme kompetanse innen produksjon av skog- og utmarkstjenester. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen får erfaring med arbeid under utfordrende natur- og klimaforhold, med avansert teknologi og knappe marginer der det er nødvendig å foreta raske og selvstendige vurderinger. Opplæringen i skogfaget skal legge grunnlag for videre kompetansebygging og er et utgangspunkt for livslang læring gjennom vektlegging av økologisk forståelse, ressursforvalting, yrkes- og næringsutøving og teknologi.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skogsoperatør.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!