Læreplan i samfunnsfag samisk (SAF2-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Nye versjoner:
Samfunnsfag samisk - SAF02-04
Samfunnskunnskap, samisk - SAK02-01

Kompetansemål etter Vg1/ Vg2

Utforskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst med bruk av fagbegreper, variert kildebruk og kildehenvisninger
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegreper
 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenlikne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere kildenes formål og relevans
 • bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling
 • drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsfora og vurdere egen forståelse i lys av andres innlegg

Individ, samfunn og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • undersøke sosialisering av ungdom i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge ved hjelp av sentrale begreper om sosialisering og diskutere forholdet mellom etnisk og statsborgelig tilhørighet
 • gjøre rede for rettighetene en har som forbruker og diskutere forbrukerens etiske ansvar
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer
 • definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie-, slekts- og samlivsformer varierer fra sted til sted, og endrer seg over tid
 • diskutere hovedtrekk og variasjoner i samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urfolk
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dem

Arbeids- og næringsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer i arbeidsmarkedet i dag
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
 • diskutere muligheter og utfordringer for sysselsetting og verdiskaping i samisk næringsliv og samfunn og drøfte arbeidsledighet
 • diskutere etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
 • gjøre rede for nærings-, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet og for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
 • vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift og trekke ut hovedlinjene i et resultat- og balanseregnskap
 • diskutere verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked

Politikk og demokrati

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og diskutere hvordan en selv kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanaler for påvirkning
 • gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet om representasjon fra urfolk og minoriteter
 • gjøre rede for urfolksrettigheter og drøfte det samiske folkets selvbestemmelsesrett
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter
 • drøfte flertallsdemokratiet og gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, herunder samiske demokratiske organer i Sápmi/Sábme/Saepmie
 • analysere grunnleggende forskjeller mellom politiske partier og grupperinger i samisk og i norsk politikk
 • gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor
 • diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem

Internasjonale forhold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
 • definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering med vekt på urfolks situasjon
 • gjøre rede for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU
 • finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre
 • gjøre rede for ulike årsaker til at noen land er fattige og noen rike, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden
 • diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!