Læreplan i samfunnsfag samisk (SAF2-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Nye versjoner:
Samfunnsfag samisk - SAF02-04
Samfunnskunnskap, samisk - SAK02-01

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Utforskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formulere spørsmål om samfunnsfaglige tema, reflektere og delta i fagsamtaler om dem
 • finne og presentere informasjon om samfunnsfaglige tema fra tilrettelagte kilder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og pålitelig
 • bruke grunnleggende nettvett i digital samhandling og ha kunnskap om regler for personvern i digitale medier
 • bruke metoder for opptelling og klassifisering i enkle samfunnsfaglige undersøkelser, og presentere enkle uttrykk for mengde og størrelse i diagram og tabeller
 • skrive enkle tekster om samfunnsfaglige tema og bruke grunnleggende fagbegreper
 • skape og illustrere fortellinger om mennesker som lever under ulike vilkår, og sammenlikne livsvilkår
 • gi eksempler på hvordan mennesker har forskjellige meninger, at møter mellom ulike mennesker kan være både givende og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin
 • samtale om hvordan steinalderfolk levde som jegere og samlere og fantasere om de første menneskene som kom til landet etter istiden
 • finne informasjon om og presentere sin egen slekt for en til to menneskealdrer siden og fortelle om hvordan levevis,levekår og kjønnsroller har endret seg
 • gjenkjenne historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker
 • beskrive hovedtrekk ved jernalderen i Sápmi/Sábme/Saepmie og samtale om bronsealderen og jernalderen i Norge og Norden for øvrig
 • fortelle om hvordan overgangen fra fangstsamfunn til primærnæringsøkonomi forandret levemåten i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge
 • samtale om hvorfor og hvordan 17. mai og 6. februar feires, og fortelle om noen andre lands nasjonaldager

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke navn på samisk og norsk og plassere hjemsted, hjemkommune, hjemfylke, Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge på kart
 • sette navn på og plassere landene i Norden, verdenshavene og verdensdelene og finne geografiske benevnelser på kart
 • beskrive den samiske årssyklusen og fortelle hvordan liv og arbeid er knyttet til denne syklusen
 • beskrive landskapsformer, bruksområder og steder ved å utforske landskapet nær skole og hjem, og benytte samiske og norske benevnelser på dem
 • fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge, noen andre land og i Sápmi/Sábme/Saepmie
 • samtale om steder, folk og språk og planlegge og presentere en reise i Sápmi/Sábme/Saepmie
 • peke ut og orientere seg etter himmelretninger og gjøre rede for hvorfor det er tidsforskjeller

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fortelle om sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte i dag og samenes status som urfolk
 • samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien og slekten
 • gi eksempler på rettigheter barn har, på ulike forventninger jenter og gutter møter i sin hverdag, og samtale om hvordan forventingene kan oppleves
 • undersøke pengebruken til jenter og gutter og samtale om forhold som påvirker forbruk
 • samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetting, vold og respekt
 • lage en oversikt over normer som regulerer forholdet mellom mennesker, og forklare konsekvenser ved å bryte normene
 • utforme og praktisere regler for samspill med andre, og delta i demokratiske avgjørelser i skolesamfunnet
 • drøfte oppfatninger av rettferdighet og likeverd

Side 6 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!