Læreplan i samfunnsfag samisk (SAF2-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Nye versjoner:
Samfunnsfag samisk - SAF02-04
Samfunnskunnskap, samisk - SAK02-01

Kompetansemål etter 10. årstrinn

Utforskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre en undersøkelse og drøfte funn og resultater muntlig og skriftlig
 • bruke samfunnsfaglige begreper i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy og bygge videre på andres bidrag
 • bruke statistiske kilder til å beregne og beskrive tendenser og variasjoner i samfunnsfaglige drøftinger og vurdere om statistikken gir pålitelig informasjon
 • vise hvordan hendelser kan framstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som oppleves som fakta og sannhet
 • reflektere over samfunnsfaglige spørsmål ved å hjelp av informasjon fra ulike digtale og papirbaserte kilder og diskutere kildenes formål og relevans
 • identifisere samfunnsfaglige argumenter, fakta og påstander i samfunnsdebatter og diskusjoner på Internett, vurdere dem kritisk og vurdere rettigheter og konsekvenser ved offentliggjøring på Internett
 • skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger
 • skrive samfunnsfaglige tekster med presis bruk av fagbegreper, begrunnede konklusjoner og kildehenvisninger

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes
 • drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i et historisk og nåtidig perspektiv
 • presentere viktige utviklingstrekk ved samisk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og diskutere konsekvenser av fornorskningspolitikken for enkeltmennesker og samfunn
 • finne eksempler på politisk mobilisering og kulturell visualisering i samisk historie fra midten av 1900-tallet til i dag
 • presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og beskrive hvordan de peker fram mot dagens samfunn
 • gjøre rede for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Norge i dag
 • gjøre rede for teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen
 • gjøre rede for ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følger dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge
 • gjøre rede for kolonialisme og imperialisme og gi eksempler på avkolonisering
 • drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet
 • drøfte betydningsfulle samfunnsomveltninger i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninger

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenlikne ulike land og regioner
 • lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og karttegn og sammenlikne tradisjonelle og moderne måter å finne fram i naturen på
 • gjøre rede for indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vann, vær, klima og vegetasjon, og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn
 • gjøre rede for geografisk utbredelse av Sápmi/Sábme/Saepmie og hvordan nasjonalstatlige grenser og forvaltningsgrenser deler områdene
 • gjøre rede for samiske benevnelser på landskapsformer og samiske stedsnavn
 • utforske hvordan mennesker nyttiggjør seg av naturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi i Norge og andre land i verden, og drøfte premisser for bærekraftig utvikling
 • undersøke og diskutere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan få for miljøet og samfunnet, og konflikter det kan skape lokalt og globalt
 • sammenligne størrelse, struktur og vekst i befolkninger og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyere tid
 • kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jevnere fordeling

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan ulike politiske partier fremmer ulike verdier og interesser, knytte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eget syn
 • gjøre rede for politiske institusjoner i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og rollefordelingen mellom de politiske institusjonene
 • gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning, demokrati og deltakelse betyr nasjonalt, lokalt, i organisasjoner og i skolen
 • gjøre rede for hovedprinsippene i FN-pakten, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjoner, medregnet ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, vise hvordan de kommer til syne i lovgivning, og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettighetene
 • gi eksempler på hvordan oppfatninger om forholdet mellom kjærlighet og seksualitet kan variere i og mellom kulturer
 • analysere kjønnsroller i skildringer av seksualitet og forklare forskjellen på ønsket seksuell kontakt og seksuelle overgrep
 • gi eksempler på hvordan et lovbrudd er behandlet, diskutere årsaker til og følger av kriminalitet og forklare hvordan rettsstaten fungerer
 • gjøre rede for begrepene holdninger, fordommer og rasisme, og vurdere hvordan holdninger kan bli påvirket og hvordan den enkelte og samfunnet kan motarbeide fordommer og rasisme
 • utforske tradisjonskunnskap og drøfte hvordan tradisjonskunnskap kan videreføres i moderne sammenhenger
 • beskrive hvordan forbruksmønstre har utviklet seg i Norge, og gjøre rede for forbrukerrettigheter
 • beskrive utvikling og konsekvenser av tobakk- og rusmiddelbruk i Norge og reflektere over holdninger til rusmidler
 • beskrive hovedtrekk ved norsk økonomi og hvordan den henger sammen med global økonomi

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!