Læreplan i samfunnsfag samisk (SAF2-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Nye versjoner:
Samfunnsfag samisk - SAF02-04
Samfunnskunnskap, samisk - SAK02-01

Formål

I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståelse av og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling. Faget skal stimulere til og gi erfaring med aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse.

Mennesker er preget av den kulturen de er oppvokst i, og dette påvirker holdninger, kunnskaper og handlinger. En dypere forståelse av forholdet mellom det personlige livet og samfunnslivet kan medvirke til å erkjenne mangfoldet i samfunnsformer og levesett. I samfunnsfaget står forståelse av likestilling og likeverd sentralt. I den sammenheng inngår kunnskap om kultur i Sápmi/Sábme/Saepmie og situasjonen til samene som urfolk. Kunnskap om andre urfolk og minoriteter i verden er også viktig.

Som mennesker inngår vi i en historisk sammenheng, og en lang rekke historiske hendelser har påvirket utviklingen av samfunnet. I samfunnsfaget skal elevene lære om det kulturelle mangfoldet i verden i fortid og samtid, og lære seg å reflektere rundt det tradisjonelle og det moderne. Faget skal vekke nysgjerrighet for tradisjonskunnskap. I faget inngår kunnskap om det allsamiske, det vil si samisk kultur i hele Sápmi Sabme/Saepmie. Faget skal bidra til elevenes bevisste identitetsdanning og flerkulturelle kompetanse, styrke samiske elevers identitet og skape en trygg forankring i eget samfunn og egen kultur.

Som reflekterende og handlende individ og fellesskap kan mennesker bidra til å forme seg selv, og både påvirke og bli påvirket av omgivelsene sine. Som moralsk individ er mennesket ansvarlig for sine handlinger, også for handlinger som andre har tatt initiativ til. Gjennom samfunnsfaget utvikler elevene bevissthet om hvordan de kan påvirke det lokale og globale fellesskapet og sin egen livssituasjon.

Kunnskap om samfunn og politikk har verdi i seg selv, og er samtidig en forutsetning for demokratisk deltakelse. Kunnskap om det politiske systemet i Norge, Sápmi/Sabme/Saepmie og det internasjonale samfunnet gir bevissthet om at politikk er preget av samarbeid, konflikt, påvirkning og bruk av makt i ulike former. Gjennom samfunnsfaget får elevene verktøy til å analysere og drøfte historiske og aktuelle samfunnsspørsmål, til å identifisere og diskutere ulike maktrelasjoner, og til å analysere urfolks og minoriteters situasjon og rettigheter.

For å oppnå en bærekraftig utvikling er det nødvendig å forstå forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene. Samfunnsfaget skal stimulere til økt bevissthet om sammenhenger mellom produksjon og forbruk, og hvilke konsekvenser ressursbruk og livsutfoldelse kan ha på natur, klima og en bærekraftig utvikling. Gjennom arbeid med faget vil elevene lettere forstå verdien av og utfordringer knyttet til teknologi og entreprenørskap, og de vil utvikle kunnskap om arbeidsliv og global, nasjonal og personlig økonomi.

Samfunnsfaget er delt inn i ulike hovedområder som utgjør en helhet. Faget skal fremme evnen til å diskutere, resonnere og løse problemer i samfunnet ved å påvirke lysten og evnen til å søke kunnskap om samfunn og kultur. Gjennom kunnskap om samfunnet omkring seg blir elevene undrende og nysgjerrige og stimuleres til refleksjon og skapende arbeid. Slik kan den enkelte forstå seg selv og andre bedre, mestre og påvirke den verden vi lever i, og bli motivert til ny innsikt og livslang læring.

Side 1 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!