Læreplan i samfunnsfag samisk (SAF2-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Nye versjoner:
Samfunnsfag samisk - SAF02-04
Samfunnskunnskap, samisk - SAK02-01

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Utforskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formulere ett samfunnsfaglig spørsmål, foreslå mulige forklaringer og belyse spørsmålet gjennom en undersøkelse
 • diskutere samfunnsfaglige tema med respekt for andres syn, bruke relevante fagbegreper og skille mellom meninger og fakta
 • lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt
 • plassere en rekke hendelser i historie og samtid på tidslinje og kart
 • gjennomføre og presentere undersøkelser som krever telling og regning ved å bruke informasjon fra tabeller og diagram
 • finne og trekke ut samfunnsfaglig informasjon ved søk i digitale kilder, vurdere funn og følge regler for nettvett og nettetikk
 • bruke digitale verktøy til å presentere samfunnsfaglig arbeid og følge regler for personvern og opphavsrett
 • skrive samfunnsfaglig tekst ved å bruke relevante fagbegreper og flere kilder

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for siidasamfunnet/sijddasamfunnet/sïjtesamfunnet, dvs. samisk (lokal)samfunn/samfunnsenhet med egen indre organisering
 • fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Sápmi/Sábme/Saepmie og Norge fra 800-900-tallet til slutten av 1700-tallet, og gjøre nærmere rede for koloniseringen av Sápmi/Sábme/Saepmie, dvs. ulike nabogruppers etablering av permanent bosetting
 • gjøre rede for nasjonale minoriteter som finnes i Norge, og beskrive hovedtrekk ved deres rettigheter, historie og levekår
 • beskrive utviklingen i levekårene til kvinner og menn og samtale om likestilling
 • plassere tidlige elvekulturer på kart og tidslinje og presentere sentrale trekk ved dem
 • finne informasjon om greske og romerske samfunn i antikken og finne eksempler på hvordan deres kultur har påvirket vår egen tid
 • gjøre rede for sentrale trekk ved tidsepokene middelalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunner til denne tidsinndelingen
 • framstille oppdagelsesreiser europeere gjorde, skildre kulturmøter og samtale om hvordan dette kunne oppleves

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke atlas, hente ut informasjon fra papirbaserte temakart og digitale karttjenester, plassere stedsnavn i Sápmi/Sábme/Saepmie på kart og gjøre rede for disse, og plassere nabokommuner, fylkene i Norge og de største landene i verden på kart
 • registre og tolke spor etter istiden på hjemstedet og forklare istidens betydning for landskapsdannelse og landet som helhet
 • forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis
 • sammenligne likheter og forskjeller mellom land i Europa og land i andre verdensdeler
 • gjøre rede for klima- og vegetasjonssoner i verden og hvordan mennesker gjør seg nytte av dem, og gjøre rede for samiske benevnelser
 • beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystemer og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres
 • beskrive hvordan Norge bruker ressurser fra andre steder i verden
 • registrere flyktningstrømmer, forklare hvorfor noen flykter fra sine hjemland, og drøfte hvordan det kan være å komme til et fremmed land som flyktning

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på og diskutere hvordan kommersiell påvirkning fra ulike medium kan virke inn på forbruksvaner og personlig økonomi
 • samtale om kjærlighet og respekt, variasjon i seksuell orientering, samliv og familie og diskutere konsekvenser av manglende respekt for ulikheter
 • beskrive roller i egen hverdag og undersøke og samtale om forventninger som knytter seg til disse rollene
 • gi eksempler på hvordan kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike media og diskutere de ulike forventningene dette kan skape
 • drøfte spørsmål om og konsekvenser av bruk og misbruk av tobakk og ulike rusmidler
 • gjøre rede for hva et samfunn er, og reflektere over hvorfor mennesker søker sammen i samfunn
 • gjøre rede for de viktigste maktinstitusjonene i Norge, inkludert Sametinget, og deres hovedoppgaver, og diskutere forskjellen mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati
 • forklare hva et politisk parti er, og gjøre rede for noen sentrale motsetninger mellom de politiske partiene i Norge
 • gjøre rede for plikter, rettigheter og muligheter til medvirkning barn og unge har
 • gi eksempler på kulturelle symboler og gjøre rede for hva vi mener med begrepet identitet og kultur
 • gjøre rede for hovedtrekk ved dagens samiske samfunn og diskutere former for revitalisering
 • presentere en aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løsning
 • diskutere formålet med FN og annet internasjonalt samarbeid, herunder urfolkssamarbeid, og gi eksempel på Norges rolle i samarbeidene

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!