Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere og reflektere rundt det å tilhøre en språklig og kulturell minoritet
 • beherske og forklare prinsippene i enkel kommunikasjon på ”International Sign” - IS
 • presentere faglige emner og gi veiledende tilbakemelding på andres presentasjoner
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i andres tekster og ta stilling til innhold og formål
 • drøfte faglige emner ved bruk av fagterminologi
 • analysere sammenhengen mellom innhold, form og formål i ulike sjangere
 • kommunisere på «International Sign» - IS

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese og analysere tegnspråktekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • produsere kreative, informative, argumenterende og resonnerende tekster med klar hensikt, god struktur og sammenheng
 • produsere og vurdere egne tekster i ulike sjangere
 • planlegge, gjennomføre og vurdere presentasjoner med tolk
 • avlese, systematisere og sammenfatte informasjon i komplekse tegnspråktekster og reflektere over innholdet
 • avlese og analysere virkemidler i ulike sjangere
 • vurdere egne og andres tekster ut fra faglige kriterier
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tegnspråktekster
 • produsere tolkninger og analyser, kreative tekster og resonnerende tekster med utgangspunkt i norsk eller nordisk døvekultur og historie
 • produsere informative tekster, utgreiinger og drøftinger med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • uttrykke seg presist med et nyansert og variert tegnforråd og mestre ulike språklige uttrykksformer tilpasset formål og mottaker
 • bruke tolk for å presentere et emne fra et studieretningsfag for en målgruppe som ikke kan tegnspråk
 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for og sammenligne utviklingslinjer i norsk og internasjonal døvehistorie
 • gjøre rede for og drøfte hvordan norsk tegnspråk har blitt og blir påvirket av andre tegnspråk og av norsk
 • gjengi og sammenligne form og innhold i et utvalg nordiske tegnspråktekster
 • vurdere sammenhengen mellom språk og identitet og drøfte hvordan identitet kan påvirke kulturelle uttrykksformer i et tegnspråkmiljø
 • analysere og vurdere hvordan døve og tegnspråk fremstilles i ulike medier
 • tolke og drøfte et utvalg tegnspråktekster fra ulike tider, og kommentere form og innhold
 • gjøre rede for og reflektere over forhold som har påvirket og påvirker norsk tegnspråkpolitikk fra 1900 frem til i dag
 • gjøre rede for språklige likheter og forskjeller mellom nordiske tegnspråk
 • gjøre rede for og sammenligne tegnspråk utenfor Norden
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg tegnspråktekster i ulike sjangere fra ulike tider og kulturer, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • gjøre rede for og reflektere over forholdet mellom muntlig og skriftlig språk
 • presentere et selvvalgt emne knyttet til tegnspråk og døvekultur

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!