Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere og reflektere rundt det å tilhøre en språklig og kulturell minoritet
 • beherske og forklare prinsippene i enkel kommunikasjon på ”International Sign” - IS
 • presentere faglige emner og gi veiledende tilbakemelding på andres presentasjoner
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i andres tekster og ta stilling til innhold og formål
 • drøfte faglige emner ved bruk av fagterminologi
 • analysere sammenhengen mellom innhold, form og formål i ulike sjangere
 • kommunisere på «International Sign» - IS

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese og analysere tegnspråktekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer
 • produsere kreative, informative, argumenterende og resonnerende tekster med klar hensikt, god struktur og sammenheng
 • produsere og vurdere egne tekster i ulike sjangere
 • planlegge, gjennomføre og vurdere presentasjoner med tolk
 • avlese, systematisere og sammenfatte informasjon i komplekse tegnspråktekster og reflektere over innholdet
 • avlese og analysere virkemidler i ulike sjangere
 • vurdere egne og andres tekster ut fra faglige kriterier
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tegnspråktekster
 • produsere tolkninger og analyser, kreative tekster og resonnerende tekster med utgangspunkt i norsk eller nordisk døvekultur og historie
 • produsere informative tekster, utgreiinger og drøftinger med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon
 • uttrykke seg presist med et nyansert og variert tegnforråd og mestre ulike språklige uttrykksformer tilpasset formål og mottaker
 • bruke tolk for å presentere et emne fra et studieretningsfag for en målgruppe som ikke kan tegnspråk
 • sette sammen og framføre et avgrenset skjønnlitterært program
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for og sammenligne utviklingslinjer i norsk og internasjonal døvehistorie
 • gjøre rede for og drøfte hvordan norsk tegnspråk har blitt og blir påvirket av andre tegnspråk og av norsk
 • gjengi og sammenligne form og innhold i et utvalg nordiske tegnspråktekster
 • vurdere sammenhengen mellom språk og identitet og drøfte hvordan identitet kan påvirke kulturelle uttrykksformer i et tegnspråkmiljø
 • analysere og vurdere hvordan døve og tegnspråk fremstilles i ulike medier
 • tolke og drøfte et utvalg tegnspråktekster fra ulike tider, og kommentere form og innhold
 • gjøre rede for og reflektere over forhold som har påvirket og påvirker norsk tegnspråkpolitikk fra 1900 frem til i dag
 • gjøre rede for språklige likheter og forskjeller mellom nordiske tegnspråk
 • gjøre rede for og sammenligne tegnspråk utenfor Norden
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg tegnspråktekster i ulike sjangere fra ulike tider og kulturer, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • gjøre rede for og reflektere over forholdet mellom muntlig og skriftlig språk
 • presentere et selvvalgt emne knyttet til tegnspråk og døvekultur

Side 13 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!