Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke og begrunne egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 • delta i samtaler om litteratur, teater og film med spesiell vekt på døvekultur
 • vurdere egne og andres tegnspråklige framføringer etter faglige kriterier
 • forstå og gjengi enkle ytringer med «International Sign» - IS
 • gjøre rede for retten til å bruke tolk

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese, oppsummere hovedinnholdet og trekke ut relevant informasjon i tegnspråktekster
 • orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
 • avlese kritisk og vurdere om tekster er troverdige
 • drøfte ulike måter å argumentere på i tegnspråktekster
 • analysere og drøfte ulike uttrykksmåter og tekststrukturer i tegnspråk
 • gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
 • vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes av språk, lyd og bilder
 • tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
 • uttrykke seg med et variert tegnforråd og mestre formverk og tekstbinding i ulike typer tekster
 • produsere kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster med begrunnede synspunkter, tilpasset mottaker og formål
 • framføre enkle presentasjoner, gjenfortellinger, rollespill og dramatiseringer med utgangspunkt i litteratur, teater eller film
 • vurdere egne og andres tekster og egen tekstskaping ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • bruke digitale verktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne tegnspråkfaglige og tverrfaglige tekster

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvilke verdier og tenkemåter som kommer fram i ulike tegnspråktekster
 • drøfte den tegnspråklige fortellertradisjonen i egen og andre døvekulturer før og nå
 • gjøre rede for ulike arenaer hvor døvekulturen utspilles, og drøfte endringer i døvesamfunnet i Norge i et historisk perspektiv
 • drøfte hvordan døve framstilles i litteratur, teater og film
 • gjøre rede for og sammenligne rettighetene til tegnspråklige og samiske/minoritetsspråklige i Norden og i andre deler av verden
 • forstå og gjengi et utvalg tekster på svensk og dansk tegnspråk og norsk tegnspråk
 • beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
 • beskrive likheter og forskjeller mellom ulike varianter av norsk tegnspråk og mellom ulike nordiske tegnspråk
 • gjøre rede for likheter og forskjeller i slang og ungdomsspråk på tegnspråk og norsk
 • drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet
 • bruke tegnspråktekster og annen bilde- og tekstinformasjon som er hentet fra bibliotek, Internett og massemedier, utvise kildekritikk og referere til kildebruken
 • presentere resultatet av fordypning i et selvvalgt emne knyttet til tegnspråk, døves historie, kultur og organisasjonsliv, og begrunne egne valg

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!