Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke og begrunne egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 • delta i samtaler om litteratur, teater og film med spesiell vekt på døvekultur
 • vurdere egne og andres tegnspråklige framføringer etter faglige kriterier
 • forstå og gjengi enkle ytringer med «International Sign» - IS
 • gjøre rede for retten til å bruke tolk

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese, oppsummere hovedinnholdet og trekke ut relevant informasjon i tegnspråktekster
 • orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
 • avlese kritisk og vurdere om tekster er troverdige
 • drøfte ulike måter å argumentere på i tegnspråktekster
 • analysere og drøfte ulike uttrykksmåter og tekststrukturer i tegnspråk
 • gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
 • vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster og reflektere over hvordan vi påvirkes av språk, lyd og bilder
 • tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
 • uttrykke seg med et variert tegnforråd og mestre formverk og tekstbinding i ulike typer tekster
 • produsere kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster med begrunnede synspunkter, tilpasset mottaker og formål
 • framføre enkle presentasjoner, gjenfortellinger, rollespill og dramatiseringer med utgangspunkt i litteratur, teater eller film
 • vurdere egne og andres tekster og egen tekstskaping ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • bruke digitale verktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne tegnspråkfaglige og tverrfaglige tekster

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvilke verdier og tenkemåter som kommer fram i ulike tegnspråktekster
 • drøfte den tegnspråklige fortellertradisjonen i egen og andre døvekulturer før og nå
 • gjøre rede for ulike arenaer hvor døvekulturen utspilles, og drøfte endringer i døvesamfunnet i Norge i et historisk perspektiv
 • drøfte hvordan døve framstilles i litteratur, teater og film
 • gjøre rede for og sammenligne rettighetene til tegnspråklige og samiske/minoritetsspråklige i Norden og i andre deler av verden
 • forstå og gjengi et utvalg tekster på svensk og dansk tegnspråk og norsk tegnspråk
 • beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
 • beskrive likheter og forskjeller mellom ulike varianter av norsk tegnspråk og mellom ulike nordiske tegnspråk
 • gjøre rede for likheter og forskjeller i slang og ungdomsspråk på tegnspråk og norsk
 • drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet
 • bruke tegnspråktekster og annen bilde- og tekstinformasjon som er hentet fra bibliotek, Internett og massemedier, utvise kildekritikk og referere til kildebruken
 • presentere resultatet av fordypning i et selvvalgt emne knyttet til tegnspråk, døves historie, kultur og organisasjonsliv, og begrunne egne valg

Side 9 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!