Læreplan i norsk tegnspråk (NOR4-04)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 4. årstrinn

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i tegnspråktekster
 • bruke et egnet tegn- og begrepsforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne følelser og meninger
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner, og praktisere regler for gruppesamtaler
 • ta imot, gi og forklare beskjeder
 • forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre
 • samtale om hvordan man bruker tolk

Tegnspråktekster

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • avlese, forstå, sammenfatte og samtale om innholdet i tegnspråktekster for barn
 • trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenhengen mellom hovedinnhold og detaljer i tekster
 • finne opplysninger i sammensatte tekster
 • gjenfortelle enkle tekster fra norsk til tegnspråk og fra tegnspråk til norsk
 • lage enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster på tegnspråk
 • diskutere og vurdere egne og andres tekster
 • gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
 • bruke digitale verktøy i arbeid med tekstskaping
 • ordne tekster med tittel, innledning, hoveddel og avslutning
 • lage fortellinger ved å kombinere tegnspråk og bilder
 • framføre tegnspråktekster for medelever

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og kjenne til språkets grunnleggende formverk
 • samtale om noen språklige virkemidler i tegnspråktekster
 • uttrykke tanker om tekster fra ulike tider og kulturer
 • gi uttrykk for egne opplevelser og meninger om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer
 • beskrive geografiske varianter av norsk tegnspråk
 • gjenkjenne og avlese noe svensk enhåndsalfabet
 • avlese og forstå noe svensk og dansk tegnspråk
 • beskrive hvordan ulike elementer i tegnspråk fungerer sammen
 • beskrive likheter og forskjeller i døvekulturen og norsk kultur for hørende før og nå
 • gi en enkel presentasjon av enhåndsalfabetet, tohåndsalfabetet og det samiske håndalfabetet
 • beskrive møteplasser for døvekultur før og nå

Side 7 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!