Læreplan i naturfag (NAT1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 7. årssteget

Forskarspira

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • formulere naturfaglege spørsmål om noko eleven lurer på, føreslå moglege forklaringar, lage ein plan og gjennomføre undersøkingar
 • samtale om kvifor det i naturvitskapen er viktig å lage og teste hypotesar ved systematiske observasjonar og forsøk, og kvifor det er viktig å samanlikne resultat
 • bruke digitale hjelpemiddel til å registrere, bearbeide og publisere data frå eksperimentelt arbeid og feltarbeid
 • trekkje ut og bearbeide naturfagleg informasjon frå tekstar i ulike medium og lage ein presentasjon
 • lese og forstå faremerking på kvardagsprodukt

Mangfald i naturen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • planleggje og gjennomføre undersøkingar i minst eitt naturområde, registrere observasjonar og systematisere resultata
 • undersøkje og beskrive blomsterplantar og forklare funksjonane til dei ulike plantedelane med tekst og illustrasjonar
 • undersøkje og diskutere nokre faktorar som kan påverke frøspiring og vekst hos plantar
 • beskrive kjenneteikn på nokre plante-, sopp- og dyreartar og ordne dei systematisk
 • fortelje om korleis ein bruker nokre plantar, sopp og dyr i ulike tradisjonar, mellom anna den samiske, og diskutere om bruken er berekraftig

Kropp og helse

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • beskrive utviklinga av menneskekroppen frå befruktninga til ein er vaksen
 • forklare det som skjer under puberteten, og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering
 • beskrive hovudtrekka i hjarte- og lungesystemet og funksjonen det har i kroppen
 • forklare korleis kroppen sjølv vernar seg mot sjukdom, og korleis ein førebyggjer og behandlar infeksjonssjukdommar
 • samle informasjon og talmateriale og diskutere helseskadar som kan oppstå ved bruk av ulike rusmiddel

Fenomen og stoff

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • bruke animasjonar og andre modellar til å beskrive korleis planetane og månen bevegar seg, og forklare korleis det blir årstider og månefasar
 • beskrive korleis nokre mineral og bergartar har vorte til, og undersøkje nokre typar som finst i nærområdet
 • gjere greie for bruken av nokre energikjelder før og no, og hente inn informasjon og statistikk frå ulike kjelder for å beskrive og diskutere moglege konsekvensar av energibruken for miljøet lokalt og globalt
 • forklare omgrepet klima, kjenne til nokre årsaker til klimaendringar og undersøkje og registrere konsekvensar av ekstremvêr
 • undersøkje fenomen knytte til lyd, høyrsle og støy, diskutere observasjonane og forklare korleis lyd kan skade høyrsla
 • gjere forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultata
 • beskrive sentrale eigenskapar ved gassar, væsker, faste stoff og faseovergangar ved hjelp av partikkelmodellen
 • forklare korleis stoff er oppbygde, og korleis stoff kan omformast, ved å bruke omgrepa atom og molekyl
 • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjonar og gjere greie for det som kjenneteiknar dei

Teknologi og design

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • planleggje, byggje og teste mekaniske leiker og forklare prinsipp for mekaniske overføringar
 • planleggje, lage og teste enkle produkt som nyttar elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilte produkt
 • beskrive livsløpet til eit produkt og diskutere om produktet er i samsvar med berekraftig utvikling

Side 8 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!