Læreplan i naturfag (NAT1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 10. årssteget

Forskarspira

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • formulere hypotesar som kan testast, planleggje og gjennomføre undersøkingar av dei og diskutere observasjonar og resultat i ein rapport
 • hente inn og bearbeide naturfaglege data, gjere berekningar og framstille resultat grafisk
 • skrive forklarande og argumenterande tekstar med referansar til relevante kjelder, vurdere kvaliteten på eigne og andre sine tekstar og revidere tekstane
 • forklare kor viktig det er å sjå etter samanhengar mellom årsak og verknad, og forklare kvifor argumentering, usemje og publisering er viktig i naturvitskapen
 • identifisere naturfaglege argument, fakta og påstandar i tekstar og grafikk frå aviser, brosjyrar og andre medium, og vurdere innhaldet kritisk
 • følgje sikringstiltak som er omtala i HMS-rutinar og risikovurderingar

Mangfald i naturen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • forklare hovudtrekka i evolusjonsteorien og gjere greie for observasjonar som støttar teorien
 • beskrive oppbygginga av dyre- og planteceller og forklare hovudtrekka i fotosyntese og celleanding
 • gjere greie for celledeling og for genetisk variasjon og arv
 • forklare hovudtrekk i teoriar om korleis jorda endrar seg og har endra seg gjennom tidene, og grunnlaget for desse teoriane
 • undersøkje og registrere biotiske og abiotiske faktorar i eit økosystem i nærområdet, og forklare samanhengar mellom faktorane
 • observere og gje døme på korleis menneskeleg aktivitet har påverka eit naturområde, undersøkje korleis ulike interessegrupper ser på påverknaden, og føreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjonar
 • gje varierte døme på korleis samar utnyttar ressursar i naturen

Kropp og helse

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare korleis dei styrer prosessar i kroppen
 • beskrive kort fosterutviklinga og korleis ein fødsel går føre seg
 • formulere og drøfte problemstillingar som gjeld seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetjing og respekt, seksuelt overførbare sjukdommar, prevensjon og abort
 • forklare korleis eigen livsstil kan påverke helsa, medrekna slanking og eteforstyrringar, samanlikne informasjon frå ulike kjelder, og diskutere korleis helseskadar kan førebyggjast
 • gje døme på samisk og annan folkemedisin og diskutere skilnaden på alternativ medisin og skulemedisin

Fenomen og stoff

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • beskrive universet og ulike teoriar om korleis det har utvikla seg
 • undersøkje eit emne frå utforskinga av verdsrommet, og samanlikne og presentere informasjon frå ulike kjelder
 • vurdere eigenskapar til grunnstoff og sambindingar ved å bruke periodesystemet
 • undersøkje eigenskapar til nokre stoff i kvardagen og gjere enkle berekningar med fortynning av løysningar
 • undersøkje og klassifisere reine stoff og blandingar av stoff etter løysingsevna i vatn, brennbarheit og sure og basiske eigenskapar
 • planleggje og gjennomføre forsøk med påvisingsreaksjonar, separasjon av stoff i ei blanding og analyse av ukjent stoff
 • undersøkje hydrokarbon, alkoholar, karboksylsyrer og karbohydrat, beskrive stoffa og gje døme på framstillingsmåtar og bruksområde
 • forklare korleis råolje og naturgass har vorte til
 • bruke omgrepa straum, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultat frå forsøk med straumkrinsar
 • forklare korleis vi kan produsere elektrisk energi frå fornybare og ikkje-fornybare energikjelder, og diskutere kva for miljøeffektar som følgjer med ulike måtar å produsere energi på
 • gjere greie for omgrepa fart og akselerasjon, måle storleikane med enkle hjelpemiddel og gje døme på samanhengen mellom kraft og akselerasjon
 • gjere forsøk og enkle berekningar med arbeid, energi og effekt
 • gjere greie for korleis trafikksikringsutstyr hindrar og minskar skadar ved uhell og ulykker
 • gjennomføre forsøk med lys, syn og fargar, og beskrive og forklare resultata

Teknologi og design

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • utvikle produkt ut frå kravspesifikasjonar og vurdere funksjonaliteten, brukseigenskapane og livsløpet til produkta med tanke på berekraftig utvikling
 • teste og beskrive eigenskapar ved materiale som blir nytta i ein produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut frå miljøomsyn
 • beskrive eit elektronisk kommunikasjonssystem, forklare korleis informasjon blir overført frå sendar til mottakar, og gjere greie for positive og negative konsekvensar

Side 9 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!