Læreplan i naturfag (NAT1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årssteget

Forskarspira

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • bruke naturfaglege omgrep til å beskrive og presentere eigne observasjonar, føreslå og samtale om moglege forklaringar på det ein har observert
 • bruke måleinstrument, systematisere data, vurdere om resultata er rimelege, og presentere dei med eller utan digitale hjelpemiddel
 • skrive rapportar og beskrivingar, revidere innhaldet etter tilbakemelding, vurdere innhaldet i andre sine tekstar og lage enkle digitale, samansette tekstar
 • hente inn og bearbeide informasjon om naturfaglege tema frå ulike kjelder og gje opp kjeldene

Mangfald i naturen

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • samtale om og samanlikne livssyklusen til nokre plante- og dyreartar
 • observere, registrere og beskrive endringane som skjer med eit tre eller ein annan fleirårig plante over tid
 • beskrive leveviset til nokre utdøydde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon frå ulike kjelder
 • fortelje om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skilje mellom meiningar
 • undersøkje biologisk nedbryting og beskrive eit krinsløp i naturen
 • praktisere kjeldesortering og diskutere kvifor kjeldesortering er viktig
 • gjere greie for kva som kan gjerast for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen

Kropp og helse

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • beskrive i hovudtrekk korleis menneskekroppen er oppbygd
 • beskrive form og funksjon til fordøyingssystemet
 • beskrive skjelettet og musklane og gjere greie for korleis kroppen kan bevege seg
 • forklare kvifor vi vaksinerer mot nokre sjukdommar, og bruke informasjon frå brosjyrar og digitale tekstar til å beskrive ein vanleg sjukdom og korleis han kan førebyggjast
 • observere og beskrive korleis kroppen reagerer i ulike situasjonar, og samtale om ulike kjenslemessige reaksjonar og samanhengen mellom fysisk og psykisk helse

Fenomen og stoff

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • lage ein digital samansett tekst om nokre av planetane i solsystemet vårt ved å finne informasjon og gje opp kjelder
 • kjenne att og peike ut nokre stjernebilete, og gje att og samtale om mytar og segner om stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon
 • gjennomføre forsøk som viser at stoff og stoffblandingar kan endre karakter når dei blir utsette for ulike påverknader
 • utforske fenomen knytte til luft og lyd, beskrive observasjonane og føreslå forklaringar
 • registrere og beskrive eigne observasjonar av vêr, måle temperatur og nedbør og framstille resultata grafisk

Teknologi og design

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • planleggje, byggje og teste enkle modellar av byggkonstruksjonar og dokumentere prosessen frå idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjonar
 • beskrive konstruksjonar og diskutere kvifor nokre konstruksjonar er meir stabile og toler større belastning enn andre
 • kjenne att og beskrive berande strukturar i byggverk i nærmiljøet

Side 7 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!