Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon

Mobbing og trivsel

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, og skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring (Utdanningsdirektoratet 2020). 

Flere elever enn før opplever mobbing

Fra 2018 til 2020 sank andelen elever som svarte at de var blitt mobbet på skolen to–tre ganger i måneden eller oftere på både 10. trinn og vg1, mens andelen økte svakt på 7. trinn. I 2021 så vi kun en marginal økning. I årets undersøkelse øker andelen som svarer at de opplever mobbing markant på alle tre trinn. Økningen er noe større på 7. og 10. trinn enn på vg1. På 7. trinn svarer 9,9 prosent av elevene at de har blitt mobbet, noe som er en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med året før. Økningen er nesten like stor på 10. trinn; 1,7 prosentpoeng. I alt 7,4 prosent av elevene på 10. trinn oppgir i 2022 at de har blitt mobbet på skolen. På vg1 øker andelen med 0,9 prosentpoeng, fra 3,3 til 4,2 prosent.

Andelen elever som svarer at de opplever mobbing avtar med stigende årstrinn. Det er dobbelt så mange elever som oppgir at de har blitt mobbet på 7. trinn, som på vg1. Forskjellen mellom trinnene har økt de siste årene. Det skyldes at andelen elever som svarer at de opplevde mobbing på 7. trinn økte under koronapandemien, mens på 10. trinn og vg1 gikk andelen derimot litt ned.

Mobbing i Elevundersøkelsen

Spørsmålene om mobbing ble revidert i 2016. Resultatene fra 2016 og fremover kan derfor ikke sammenlignes med resultatene fra tidligere år.

Flere jenter enn gutter opplever mobbing på 7. trinn

På 7. trinn er det flest jenter som har opplevd mobbing, mens like mange jenter som gutter svarer at de har opplevd mobbing på 10. trinn. På vg1 er det derimot litt flere gutter enn jenter som opplever mobbing. Gjennomgående er det også flere gutter enn jenter som opplever å bli mobbet av voksne på skolen.

Ser vi på utviklingen det siste året, er økningen i andelen elever som opplever mobbing størst blant jentene på 7. trinn. På 10. trinn og vg1 er økningen noe høyere blant guttene.

Færrest elever i Rogaland opplever mobbing

Andelen elever som oppgir at de blir mobbet varierer noe på tvers av fylkene. Nordland har den høyeste andelen elever som rapporterer om mobbing på 7. trinn, men er sammen med Rogaland fylket med lavest andel på vg1. Vestfold og Telemark har den høyeste andelen som svarer at de har blitt mobbet på 10. trinn, og Møre og Romsdal den laveste. Oslo har den høyeste andelen elever som har opplevd mobbing på vg1, men her er forskjellene mellom fylkene noe mindre enn på de to andre trinnene. På tvers av trinnene, har Rogaland den laveste andelen av elever som svarer at de blir mobbet.

Mer mobbing på yrkesfag enn studieforberedende

På samtlige utdanningsprogram øker andelen elever som opplever mobbing sammenlignet med 2021.

Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram rapporterer om mer mobbing på skolen enn elever på studieforberedende, henholdsvis 5,4 prosent mot 3,1 prosent. Forskjellen har vært synlig over flere år. I 2021 var det 4,4 prosent av elevene på yrkesfag og 2,3 prosent på studieforberedende som opplevde mobbing. Som i 2021, er det flest elever som har opplevd mobbing på utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv, hvor 6,6 prosent rapporterer om mobbing på skolen. Lavest andel finner vi på musikk, dans og drama, med 2,6 prosent.

Flest elever opplever mobbing fra andre elever på skolen

Økningen i andelen som blir mobbet av andre elever på skoler er størst på 7. trinn, når vi ser på utviklingen fra 2016. I perioden 2016–2021 har andelen økt svakt fra år til år, men fra 2021 til 2022 ser vi at andelen øker markant. For elever på 10. trinn og vg1 er det en jevn nedgang i andelen som er mobbet av andre elever på skolen fra 2017 til 2020, men også på disse to trinnene ser vi en økning fra i fjor til i år. Nivået er likevel ikke høyere enn det var i 2017, slik tilfellet er for 7. trinn.

Flest elever på 10. trinn opplever mobbing fra voksne på skolen

Det er 3 prosent av elevene på 10. trinn som svarer at de har blitt mobbet av voksne, mens på 7. trinn og vg1 er andelen henholdsvis 1,5 og 1,7 prosent. Andelen falt jevnt i perioden 2017–2021 for alle tre trinn. I år ser vi imidlertid en klar økning, særlig blant elever på 10. trinn. Nivået er likevel lavere enn i 2016.

Digital mobbing øker på 7. og 10. trinn

I perioden 2016–2019 var det flere elever på 10. trinn enn på 7. trinn som opplevde å bli mobbet digitalt. De siste tre årene har trenden snudd. I 2022 er det 3,8 prosent av elevene på 7. trinn som opplever digital mobbing, og 3 prosent på 10. trinn. Andelen er klart lavere på vg1, hvor 1,7 prosent svarer at de har opplevd digital mobbing.

Andelen elever på 7. trinn som har opplevd digital mobbing er nesten doblet siden 2017. For både elever på 10. trinn og vg1 ser vi en jevn nedgang fra 2017 til 2020, men mens andelen fortsetter å være stabilt lav for elever på vg1, øker andelen markant i år for elever på 10. trinn i 2022.

*Merk! Tallene viser til andelen som har blitt mobbet digitalt, uavhengig av om mobbingen er gjort av personer på skolen eller utenfor skolen. I samletallet for mobbing (se kapitlet «Flere elever opplever mobbing») er andelen som svarer at de er mobbet av personer utenfor skolen trukket fra, men altså ikke i tallene i grafikken over.


Det er flere jenter enn gutter på 7. trinn som opplever digital mobbing. I 2022 er det 4,1 prosent av jentene som svarer at de blir digitalt mobbet, mot 3,4 prosent av guttene. Denne forskjellen har vært relativ stabil tilbake til 2016. På 10. trinn og vg1 er det derimot litt flere gutter enn jenter som svarer at de blir mobbet digitalt.

Elevene trives godt på skolen

Til tross for at flere elever opplever at de blir mobbet, er andelen som trives på skolen stabilt høy. Andelen elever som trives «godt» eller «svært godt» har endret seg lite de siste fem årene på 10. trinn og vg1. Det har derimot vært en svak nedgang i tilsvarende andel på 7. trinn.

På vg1 svarer 88 prosent at de trives, mens 3 prosent svarer at de «ikke trives noe særlig» eller «ikke trives i det hele tatt». Andelen som trives på skolen, er ikke like høy på 7. og 10. trinn som i vg1. Likevel er det over 8 av 10 elever som svarer at de trives godt eller svært godt også på disse trinnene. Andelen som ikke trives, er henholdsvis 4 prosent og 5 prosent på 7. og 10. trinn.

Det er små forskjeller mellom gutter og jenter på de ulike trinnene når det gjelder trivsel på skolen. Kjønnsforskjellene er også små på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Flest elever på idrettsfag svarer at de trives på skolen.

Det er heller ikke særlige forskjeller mellom fylkene i andel elever som trives på skolen. Oslo har den høyeste andelen elever som trives på skolen på både 7. trinn og 10. trinn, med henholdsvis 86 og 87 prosent. På vg1 varierer andelen elever som trives på skolen mellom 86 prosent, i Oslo og Troms og Finnmark, og 89 prosent, i Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland og Trøndelag.