Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon

Læringsmiljøet i skolen

Til sammen gir resultatene på de ulike læringsmiljøindikatorene overordnet informasjon om elevenes læringsmiljø.

Vi ser en endring i elevenes opplevelse av læringsmiljøet. Samlet sett er det en nedgang på elevenes opplevelse av læringsmiljøet på omtrent halvparten av indikatorene. Nedgangen er tydeligst for indikatoren for mobbing (se neste kapittel). For omtrent halvparten av indikatorene er det mindre endringer sammenlignet med i fjor.

Elevene er stort sett fornøyde med sitt læringsmiljø

Elevene oppgir generelt at de har et godt læringsmiljø med høy trivsel, faglig utfordring og mestring. De opplever også god støtte både hjemmefra og fra lærerne. Elevene er imidlertid mindre tilfredse med elevdemokrati og medvirkning og vurdering for læring. Elevene skårer også  lavt på motivasjon, sammenlignet med de andre indikatorene.

Det er relativt små forskjeller mellom hvordan elevene på 7. trinn, 10. trinn og vg1 skårer på de ulike læringsmiljøindikatorene. Forskjellen er størst for indikatoren faglig utfordring, der snittskåren er 3,9 på 7. trinn og 4,4 på vg1. Elevene på 7. trinn skårer høyest på støtte fra lærerne, støtte hjemmefra og vurdering for læring, mens elevene på 10. trinn skårer høyest på utdannings- og yrkesveiledning. Elevene på vg1 skårer høyest på læringskultur, faglig utfordring, trivsel og motivasjon.

Elevene på 10. trinn er generelt sett noe mindre fornøyd med læringsmiljøet enn elevene på 7. trinn og vg1. Over tid har imidlertid elevene på 7. trinn skåret lavere på flere av indikatorene, slik at forskjellen mellom elevene på 7. trinn og 10. trinn nå er mindre enn før.

Det er relativt små forskjeller mellom fylkene i hvordan elevene opplever læringsmiljøet på skolen. Forskjellene blir større når vi ser tall på kommune- og skolenivå.

Guttene er litt mer fornøyde med læringsmiljøet enn jentene

Det er i hovedsak små forskjeller mellom gutter og jenter i hvordan de oppfatter sitt læringsmiljø, selv om guttene generelt sett er litt mer fornøyd enn jentene. Guttene skårer noe høyere på mestring og vurdering for læring enn jentene. I tillegg er guttene på 10. trinn og vg1 mer fornøyde med utdannings- og yrkesveiledning enn jentene på samme trinn. Jentene skårer generelt litt høyere på faglige utfordringer enn guttene.

Små forskjeller mellom elevene på studieforberedende og yrkesfag

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram skårer høyest på spørsmål om faglig utfordring, mens elevene på yrkesfaglig utdanningsprogram skårer høyest på spørsmål om vurdering for læring, elevdemokrati og medvirkning og utdannings- og yrkesveiledning. Ellers svarer elevene på studieforberedende- og yrkesfaglig utdanningsprogram relativt likt om hvordan de opplever læringsmiljøet sitt.