Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon

Hovedfunn

I dette notatet omtaler vi kun resultatene på de obligatoriske trinnene. Vi presenterer læringsmiljøindikatorene overordnet, og mer detaljert om trendene i utvalgte tema – trivsel, mobbing, motivasjon og elevmedvirkning.

  • De fleste elever svarer at de har et godt læringsmiljø med høy trivsel, støtte fra lærerne, faglig utfordring og mestring.
  • Mer enn 8 av 10 elever trives godt eller svært godt på skolen. På 7. trinn ser vi en svak nedgang de siste tre årene.
  • Andelen elever som opplever mobbing øker på alle trinn sammenlignet med i fjor. Økningen på 10. trinn og vg1 skjer etter flere år med avtagende mobbing, mens andelen som opplever mobbing på 7. trinn har økt siden 2018.
  • Mobbing er mest utbredt blant de yngste elevene. På 7. trinn svarer 10 prosent at de har vært utsatt for mobbing, mens på vg1 er andelen 4 prosent.
  • Færre elever på 7. og 10. trinn er motiverte for å lære sammenlignet med de siste tre årene.
  • Flere elever på yrkesfag enn på studieforberedende liker skolearbeidet godt.
  • Elevene på 7. trinn og vg1 opplever mer elevmedvirkning enn elevene på 10. trinn.

 

 

Om Elevundersøkelsen

Resultater fra Elevundersøkelsen