Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon

Elevenes motivasjon

Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring (Utdanningsdirektoratet 2020).

Færre elever er motiverte

På 7. trinn har elevenes motivasjon vært synkende siden 2016. Elevene på 10. trinn har også blitt mindre motiverte de to siste årene, etter mange år med stabile tall. Gjennomsnittlig skår på motivasjon er fremdeles lavest på 10. trinn, men forskjellen mellom 7. trinn og 10. trinn har blitt mindre siden 2018. Elevene på vg1 skårer høyest på motivasjon, og skåren har endret seg lite over tid.

For å se nærmere på nedgangen i motivasjon redegjør vi for spørsmålene som inngår i indikatoren.

Flere elever på vg1 enn på 7. og 10. trinn er interessert i å lære

Det er 7 av 10 på vg1 som svarer at de er interessert i å lære på skolen «i mange» eller «i alle eller de fleste fag». På 7.trinn og 10. trinn er det noe færre elever, 6 av 10 elever, som svarer det samme. Andelen som svarer at de er interessert i å lære på skolen har gått ned på alle trinn, men nedgangen er særlig stor på 7. trinn.

Litt flere jenter enn gutter på 7. trinn er interessert i å lære i mange eller alle fag. På 10. trinn og vg1 er andelen relativ lik for jenter og gutter. I snitt er interessen for å lære på skolen noe høyere blant elever på yrkesfaglige utdanningsprogram på vg1 enn hos elever på studieforberedende. Andelen som er interessert i å lære i mange eller alle fag er høyest på utdanningsprogrammene elektro og datateknologi, og naturbruk. Ser vi på fylkene, finner vi at Oslo har den høyeste andelen av elever som er interessert i å lære i mange eller alle fag på både 7. og 10. trinn, med henholdsvis 65 og 66 prosent. Nordland har den høyeste andelen på vg1, med 77 prosent.

Færre elever på 7. og 10. trinn liker skolearbeidet

Det har blitt færre elever som svarer at de liker skolearbeidet «godt» eller «svært godt» de siste fem årene. Nedgangen er særlig stor på 7. trinn. I 2022 svarer under halvparten av elevene på 7. trinn og vg1 at de liker skolearbeidet godt. På 10. trinn er det rundt én tredjedel som svarer det samme.

 

Flest elever på yrkesfag liker skolearbeidet

Flere elever ved yrkesfaglige utdanningsprogram, 54 prosent, svarer at de liker skolearbeidet godt, sammenlignet med elever fra studieforberedende, 41 prosent. Andelen er høyest hos elever på utdanningsprogrammene elektro og datateknologi og håndverk, design og produktutvikling.

Det er små forskjeller mellom gutter og jenter på 7. og 10. trinn, som svarer at de liker skolearbeidet, mens på vg1 er det noe flere gutter enn jenter. På vg1 svarer 50 prosent av guttene og 44 prosent av jentene at de liker skolearbeidet «godt» eller «svært godt». Ser vi på fylkene, er det mindre forskjeller. Oslo har den høyeste andelen elever som liker skolearbeidet på 7. og 10. trinn, mens Nordland har den høyeste andelen på vg1.

Færre elever gleder seg til å gå på skolen

Andelen elever som gleder seg til å gå på skolen er klart lavere for elever på 10. trinn, sammenlignet med elever på 7. trinn og vg1. Under halvparten svarer at de er litt eller helt enig i at de gleder seg til å gå på skolen. Flere elever på 7. trinn enn 10. trinn gleder seg til å gå på skolen, men likevel ser vi en negativ utvikling de siste fem årene. Mens 7 av 10 elever på 7. trinn gledet seg til å gå på skolen for fem år siden, er andelen i dag under 6 av 10. Andelen har variert mer for elever på vg1, men årets resultat er også her det laveste nivået som er målt siste fem år.

 

Små forskjeller i motivasjon mellom gutter og jenter

Det er små forskjeller mellom andelen gutter og jenter på 10. trinn og vg1 som gleder seg til å gå på skolen. På 7. trinn er det litt flere jenter enn gutter som gleder seg til å gå på skolen. Det er også små forskjeller mellom yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer på vg1. Flest elever ved naturbruk og musikk, dans og drama svarer at de gleder seg til å gå på skolen. Ser vi på fylkene, er det mindre forskjeller på 7. trinn og vg1. Forskjellene er større på 10. trinn, hvor Oslo har høyest andel som gleder seg til å gå på skolen.