Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon

Elevdemokrati og medvirkning

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem (Utdanningsdirektoratet 2020).

Elevene på 7. trinn og vg1 opplever mer elevmedvirkning enn 10. trinn
Det er forskjeller mellom trinnene i opplevelsen av å få medvirke på skolen. Elever på 10. trinn opplever i mindre grad enn elever på 7. trinn og vg1 at de har medvirkning i sin skolehverdag. Mens snittskåren har vært mer stabil for elever på 10.trinn og vg1 de siste fem årene, har den gått noe ned for elever på 7. trinn.

Det er ingen klare forskjeller mellom hvordan jenter og gutter opplever elevdemokrati og medvirkning.

 

Mindretallet av elevene er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene

Når det gjelder elevmedvirkning er det særlig på spørsmålet «Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med faget?» at en lav andel elever svarer at det skjer «i mange fag» eller «i alle eller de fleste fag». Svaret kan tolkes enten som at elevene ikke blir invitert til å komme med forslag eller at elevene blir invitert, men ikke kommer med forslag. Det er også en relativt lav andel elever som svarer at skolen hører på elevenes forslag «ofte», eller «svært ofte eller alltid».

En noe høyere andel gutter enn jenter svarer at de er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene. Flere jenter enn gutter svarer at er med på å lage regler for hvordan elevene skal ha det i klassen/gruppen, men generelt er kjønnsforskjellene små både på 7.trinn, 10. trinn og vg1.

På vg1 er det klart flere elever på yrkesfaglige enn på studieforberedende utdanningsprogram som svarer at de er med på å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene, 50 prosent mot 34 prosent. Særlig på helse- og oppvekstfag og teknologi- og industrifag opplever elevene denne formen for medvirkning.

* Tallene i figuren viser til andel elever som svarer «topp to» på de ulike spørsmålene. Det vil si «i stor- eller svært stor grad», «ofte- eller svært ofte/alltid» eller «i mange- eller de fleste eller alle fag».