Høy trivsel og godt læringsmiljø, men flere forteller om mobbing og lav motivasjon

Avslutningsvis

De siste skoleårene har vært spesielle med omfattende smittevernrestriksjoner, og flere elevkull har vært forhindret fra å delta fysisk i ordinære skoleaktiviteter. Også andre arenaer for barn og unge, som fritidsaktiviteter, sosiale arenaer og kulturtilbud har vært begrenset. Høsten 2022, i forkant av undersøkelsesperioden, var også mange elever borte fra skolene på grunn av streik.

I 2020 og 2021 så vi ikke vesentlige endringer i resultatene i Elevundersøkelsen. I tillegg gikk andelen som opplevde mobbing ned på 10. trinn og vg1. I år ser vi en negativ utvikling på flere av indikatorene. På 7. trinn har det over flere år vært en negativ utvikling både i elevenes motivasjon og i andelen som opplever mobbing. Disse utviklingstrekkene vil vi følge tett fremover. Årsaksbildet er antakeligvis komplekst og sammensatt. Koronapandemien, de omfattende smitteverntiltakene og lærerstreiken kan spille inn. Det kan også være andre sider ved samfunnsutviklingen for øvrig som kan ha påvirket denne utviklingen. I løpet av året kommer det flere rapporter fra NTNU samfunnsforskning som vil se nærmere på resultatene fra Elevundersøkelsen og gi oss mer kunnskap.