Demokrati og medborgerskap

Den internasjonale studien ICCS

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) har som hovedmål å gi et bilde av unge menneskers demokratiske beredskap og vilje til å delta i samfunnet som engasjerte medborgere.

ICCS er den største internasjonale studien av ungdoms medborgerskap. En grunnstamme av spørsmål som måler elevenes kunnskaper, holdninger og vurderinger om demokrati og medborgerskap gjentas fra gang til gang. I tillegg fanger nye spørsmål opp elevenes kunnskaper og synspunkter om dagsaktuelle temaer. I neste runde av ICCS undersøkes sider ved elevenes digitale medborgerskap, og deres kunnskap om og holdninger til bærekraft og globalt medborgerskap.

Nå er vi i rute for å gjennomføre studien i 2022. ICCS 2022 bygger på tidligere studier av medborgerskap, i hovedsak ICCS 2009 og ICCS 2016, men også CivEd-studien fra 1999.

200 norske skoler deltar

I Norge gjennomføres ICCS ved 200 skoler på 9. trinn. I tillegg deltar et utvalg lærere, samt skoleleder på hver deltakende skole.

Institutt for lærerutdanning ved NTNU og NTNU Samfunnsforskning er nasjonal forskningskoordinator for denne runden av ICCS. Det innebærer at de er ansvarlige for gjennomføringen av studien på skoler i Norge og for analysen av nasjonale data. Tidligere har NOVA ved OsloMet og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo fylt rollen som nasjonal forskningskoordinator for studien.

Internasjonalt står IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement, bak studien. IEA er et internasjonalt samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i ulike land, utdanningsmyndigheter og enkeltstående forskere. Studiene de gjennomfører gir land pålitelige og sammenlignbare data til bruk for policyutvikling innenfor flere felt.