ICCS 2009 – internasjonal rapport om medborgerskap

De første resultatene fra The International Civic and Citizenship Education Study, ICCS 2009, ble publisert i kortversjon nasjonalt og internasjonalt 28. juni 2010. Nå er en fullstendig interansjonal rapport publisert av IEA (The International Associaton for the Evaluation of Educational Achievement).

ICCS er en internasjonal studie av skolens medborgerforberedende oppdrag. Elever på 8. trinn i 38 land deltok høsten 2008 og våren 2009 i undersøkelsen. Studien sammenligner kunnskaper, holdninger og deltakelse knyttet til demokrati, samfunn og medborgerskap.

Den internasjonale rapporten tar for seg seks spørsmål

  1. Hvordan er spredningen innenfor og mellom land med hensyn til elevenes kunnskaper og kompetanse i medborger- og samfunnsspørsmål?
  2. Hvilke forandringer i elevenes kunnskaper og engasjement har funnet sted siden CIVED-studien i 1999?
  3. I hvilken grad er elevene interessert i å engasjere seg i politikk eller offentlig liv og hvilke faktorer henger sammen med denne interessen?
  4. Hvordan oppfatter elevene trusler mot sivilsamfunnet og hvordan anser de at truslene bør møtes?
  5. Hva i utdanningssystemet eller skolen påvirker elevenes kunnskaper og holdninger om medborgerskaps- og kunnskapsspørsmål?
  6. Hva ved elevens bakgrunn påvirker kunnskaper om og holdninger til medborger- og samfunnsspørsmål?

Den fullstendige norske ICCS-rapporten publiseres i februar 2011.

Hva er ICCS?