ICCS 2009: Demokratisk beredskap på ungdomstrinnet

De første funnene fra ICCS-studien viser at norske elever er godt skikket til rollen som aktive og reflekterte samfunnsborgere, og at deres demokratiske beredskap fortsatt er god sett på bakgrunn av en tilsvarende kartlegging fra 1999.

ICCS (The International Civic and Citizenship Education Study) 2009 undersøker hvordan unge mennesker er forberedt på rollen som demokratiske deltakere – medborgere i samfunnet. Studien kartlegger elevenes demokratiske beredskap og engasjement gjennom analyser av elevenes kunnskaper og ferdigheter, holdninger og engasjement, samt deres oppfatninger av samfunns- og skoleforhold. Totalt 6000 norske elever fordelt på 8. og 9. klassetrinn deltok i studien, som ble gjennomført våren 2009.

Analysene i ICCS

Analysene legger vekt på variasjoner i elevenes kunnskaper og ferdigheter med betydning for demokrati og medborgerskap. Studien analyserer også variasjoner i interesse for samfunnsliv og politikk og mulig framtidig demokratisk deltakelse. ICCS 2009 kartlegger elevenes ferdigheter og kunnskaper om demokrati ved hjelp av en kognitiv test som inneholder 79 oppgaver. 

Funn fra studien

De første funnene fra den norske kortrapporten fra ICCS 2009 kan oppsummeres slik:

  • De norske elevenes kunnskaper og ferdigheter er gode sammenlignet med andre land. Elevene på 9. trinn ligger på 5. plass blant jevnaldrende elever. Elevene på 8. trinn ligger nærmere den internasjonale gjennomsnittsskåren for elever på 8. trinn.
  • Undersøkelsen avdekker ikke tegn på at den demokratiske beredskapen hos norske elever er svekket sammenliknet med CivEd (Civic Education Study), en tilsvarende undersøkelse i 1999.
  • Norske elever støtter ytringsfrihet og frihet til å velge sine egne ledere. Få elever kan akseptere voldelige ytringsformer.
  • Elevene uttrykker sterk støtte til kvinners rettigheter. De har sterk tillit til demokratiske institusjoner.
  • Elevenes skåre på kunnskapstesten henger relativt sterkt sammen med karakterer i samfunnsfag og matematikk.
  • Oppvekst med foreldre som er interessert i politikk og samfunnsspørsmål, og som samtaler om slike spørsmål, forklarer mest av elevenes engasjement i politikk og samfunnsliv.

Dette er noen av funnene fra forskergruppen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, som har hatt ansvaret for å gjennomføre den norske delen av ICCS 2009. Kortrapporten, som publiseres 29. juni 2010, er en første presentasjon av resultatene fra studien. Mer inngående analyser følger i hovedrapporten som utgis primo november 2010. 

Om ICCS

Den internasjonale studien ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) 2009 er en komparativ studie i regi av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Studien, som er den største internasjonale undersøkelsen som er gjennomført om dette temaet, er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse, CivEd (Civic Education Study) fra 1999. CivEd-studien var rettet inn mot 14 år gamle elever. ICCS-studien er rettet inn mot elever som er i sitt 8. skoleår, men med mulighet for å trekke et ekstra utvalg på 9. klassetrinn for å kunne se på trender fra CivEd. Siden Norge har tidligere skolestart enn mange av de andre landene i studien, er 8. trinnselevene i Norge ett år yngre enn for eksempel elevene i de andre nordiske landene i studien. Norge har derfor gjennomført studien for både 8. og 9. klassetrinn. Dette gir mulighet for å vurdere utvikling fra CivEd i 1999, og for relevante sammenligninger med de øvrige nordiske landene.

Les mer om ICCS på nettsidene til Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.

Hva er ICCS?