Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Munnlege ferdigheiter

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer å uttrykkje seg munnleg på fleire måtar (for eksempel ved å gi tilbakemeldingar, delta i rollespel og halde presentasjonar).

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt lærer å bruke argument i ein diskusjon.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje

Eg har inntrykk av at barnet mitt øver på å bruke fagomgrep i samtalar.

Svaralternativ: I svært stor grad – I stor grad – I nokon grad – I liten grad – I det heile ikkje – Veit ikkje