Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Mobbing på skolen

Med mobbing meiner vi gjenteken negativ eller «vondsinna» åtferd frå ein eller fleire retta mot ein elev som har vanskeleg for å forsvare seg. Gjenteken erting på ein ubehageleg og sårande måte er også mobbing.

Skolen handterer mobbing av elevar på ein god måte.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje