Administrere Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen

Forberede og bestille

  • Lærlingundersøkelsen: Lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober, skal svare på Lærlingundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet henter informasjon fra VIGO-registeret om hvem dette gjelder.
  • Lærebedriftundersøkelsen: Lærebedriftundersøkelsen blir sendt til lærebedrifter i fylker der fylkeskommunen har valgt å delta i undersøkelsen. Alle lærebedrifter oppfordres til å delta i undersøkelsen, da dette gir viktig informasjon om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Utdanningsdirektoratet henter informasjon fra VIGO-registeret om hvilke bedrifter som skal besvare undersøkelsen (uttrekksdato 1. oktober).

  Opplæringskontorer får tilsendt én undersøkelse per medlemsbedrift. Opplæringskontorer har ansvar for at medlemsbedriftene gjennomfører undersøkelsen. Opplæringskontorene skal videresende undersøkelsen til sine medlemsbedrifter ved å legge inn e-postadresser til medlemsbedriftene i bestillingsportalen og sende undersøkelsen til disse.

  • Vi åpner undersøkelsene for gjennomføring 15. oktober.
  • Siste dag for gjennomføring er 20 desember.
 • Lærebedriftsundersøkinga og årleg rapportering hausten 2018

  • Årleg rapportering vert gjennomført hausten 2018 som eiga undersøking. Det er obligatorisk å svare på undersøkinga som omhandlar lovpålagte forhold.
  • Lærebedriftsundersøkinga er revidert, sjå nytt spørjeskjema. Det er frivillig å svare på undersøkinga.
  • Undersøkinga «årleg rapportering» og Lærebedriftsundersøkinga er kopla saman og vert sendt ut samla. Etter at ansvarleg ved lærebedrifta har svart på spørsmåla i årleg rapportering, får personen høve til å svare på spørsmåla i Lærebedriftsundersøkinga.
  • Det er satt ei grense på sju SMS for invitasjon og purring på årleg rapportering. I tillegg er det lagt til rette for å sende ut tre SMS for å kunne purre på Lærebedriftsundersøkinga. Udir anbefaler at fylkeskommunen inkluderer flest moglege lærebedrifter når den sender ut SMS-invitasjon og SMS-purringar til undersøkingane. Ei SMS-utsending tel som 1 av 10 uavhengig om den vert sendt til 1 eller 1000 lærebedrifter.
  • På grunn av avgrensinga i talet på SMS vert det i år ikkje anledning for opplæringskontora å sende SMS. Dei vil kunne sende ut undersøkingane på e-post.
  • Det er mogleg å purre på manglande svar på Lærebedriftsundersøkinga frå og med 15. november. Vi minner om at det berre er lærebedrifter som ikkje har svart, som får purring.
  • Hausten 2018 og 2019 kan fylkeskommunen og opplæringskontor nytte UBAS-pålogging og native-pålogging (dvs brukarnamn og passord frå Conexus).

  Lærlingundersøkinga hausten 2018

  • Lærlingundersøkinga er revidert, sjå nytt spørjeskjema. Det er frivillig å svare på undersøkinga.
  • Det er satt ei grense på 10 SMS for invitasjon og purring på Lærlingundersøkinga. Vi anbefaler å inkludere flest moglege lærlingar kvar gong du sender ut SMS-invitasjon og SMS-purringar. Ei SMS-utsending tel som 1 av 10 uavhengig om det vert sendt  til 1 eller 1000 lærlingar. Vi minner om at det berre er lærlingar som ikkje har svart som får purring.
  • På grunn av avgrensinga i talet på SMS vert det i år ikkje anledning for opplæringskontora å sende SMS. Dei vil kunne sende ut undersøkingane på e-post.
  • Det er berre 2. års lærlingar som vert invitert til å svare på undersøkinga hausten 2018.
  • Frå hausten 2018 og 2019 kan du nytte UBAS-pålogging og native-pålogging (dvs. brukarnamn og passord frå Conexus).
 • Personvern for Lærebedriftsundersøkelsen

  Lærebedriftsundersøkelsen er ikke anonymisert og skoleeier/fylkeskommune kan se navn og bedriftstilhørighet for alle respondenter. 

  Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med fylkeskommunene. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. 

  Personvern for Lærlingundersøkelsen

  Den som svarer, oppgir ikke navn. Det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

  Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med fylkeskommunene. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

 • Fylkeskommunen er ansvarlig for at lærlingene, faglige ledere og opplæringskontorer er registrert med all relevant informasjon.

  Fra tidligere gjennomføringer har vi sett at det er mangler i registrene. Riktig e-postadresse og mobilnummer er en forutsetning for at undersøkelsen kan nå lærlingene og lærebedriftene.

  Sett derfor av tid til å rydde i registeret og til oppdatere nødvendig informasjon i god tid før 1. oktober.

  Kravspesifikasjon for uttrekk til Lærlingundersøkelsen

  Kravspesifikasjon for uttrekk til Lærebedriftsundersøkelsen

   

 • Det kan være lurt å gjøre seg kjent med spørsmålene på forhånd. 

  Spørsmålene fra Lærlingundersøkelsen

  Formålet med Lærlingundersøkelsen er at lærlinger og lærekandidater skal få si sin mening om læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Lærlingundersøkelsen gjennomføres på høsten. Det er obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig å svare på Lærlingundersøkelsen.

  Spørsmålene fra Lærebedriftsundersøkelsen

  Formålet med Lærebedriftsundersøkelsen er å få informasjon som knytter seg til læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Den som svarer på undersøkelsen, gjør dette på vegne av bedriften. Lærebedriftsundersøkelsen gjennomføres på høsten. Den delen som er obligatorisk å svare på, heter årlig rapportering. Spørsmålene som ikke er obligatoriske, er Lærebedriftsundersøkelsen. Disse blir sendt ut samlet.

 • Før undersøkelsene gjennomføres, kan det være nyttig å diskutere hva slags resultater dere forventer. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i tidligere resultater, for så å vurdere hvor fylkesresultatene bør ligge. Det er viktig å huske på at de to undersøkelsene skal inngå som en del av arbeidet med kvalitetsutvikling i fagopplæringen

  Denne vurderingen bør gjøres i dialog med andre sentrale aktører, som yrkesopplæringsnemda og opplæringskontorene. Dersom sentrale aktører har klare forventninger til resultatene, vil de også engasjere seg i innhentingen av data. Slik kan de bli pådrivere for høyere deltakelse.

 • Vi har laget et forslag til hvordan dere kan informere lærlinger og lærebedrifter om formålet med undersøkelsen. 

  Informasjon til lærlinger og lærebedrifter 

 • Send en e-post til post@udir.no eller til vår tekniske leverandør Conexus, om dere har spørsmål.

Gjennomføre

 • I bestillings- og rapportportalen kan fylkeskommunene generere brukernavn og passord for opplæringskontor og lærebedrifter. Dermed kan disse få tilgang til å invitere, purre og hente ut rapporter på sine lærlinger.

  Fylkeskommunene kan logge seg inn med brukernavn og passord som de har fått utdelt av Conexus.

  Fylkeskommunene kan også logge seg inn med sine UBAS-brukernavn og passord i bestillings- og rapportportalen.

 • I bestillings- og rapportportalen kan Fylkeskommunen sette i gang undersøkelsene, følge med på hvor mange som har besvart og sende purringer. I den samme portalen kan Fylkeskommunen følge med på resultatene og ta ut rapporter fra årets og tidligere års gjennomføringer.

  Logg inn i bestillings- og rapportportalen

  Påminnelse og purringer

  Det er viktig å minne lærlingene og faglige ledere på svarfristen via e-post og SMS. Dette kan dere gjøre i bestillings- og rapportportalen. Noen fylkeskommuner har erfaring med at flere påminnelser øker svarprosenten.

  En påminnelse fra noen lærlingen kjenner hos opplæringskontoret eller i bedriften er en effektiv påminnelse. 

 • Mange av opplæringskontorene har lærlingsamlinger i løpet av høsten. Fylkeskommunen kan avtale med opplæringskontorene slik at lærlingene får tid til å gjennomføre undersøkelsen på samlingen. På disse samlingene kan opplæringskontorene gi hjelp dersom lærlingene har spørsmål til undersøkelsen.

  Fylkene som legger opp til et slikt samarbeid med opplæringskontorene, forteller at dette er det viktigste enkelttiltaket for å få så mange som mulig til å svare på Lærlingundersøkelsen.

  Premier gir høyre svarprosent

  Flere av fylkene lokker med premietrekning for å motivere lærlingene til å svare.

Følge opp

 • I 2018 ble lærling og lærebedriftsundersøkelsen justert blant annet ved at antall spørsmål ble redusert. Dette gjør at resultatene ikke kan sammenlignes med tidligere årganger. Endringene skal evalueres i samarbeid med NTNU. Evalueringen vil danne grunnlaget for en revidering av begge undersøkelsene i 2020.

  Fylkeskommunene og opplæringskontorene kan hente ut resultatene for 2018 og 2019 fra både Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen i bestillings- og rapportportalen. Her kan man også sammenligne egne resultatene med andre fylker og nasjonale tall. Tallene for lærlingundersøkelsen fra 2018 og 2019 vil ikke publiseres i Skoleporten.

 • Logg inn i bestillingsportalen og velg fanen hvor det står  "Lærebedriftsundersøkelsen". Velg deretter fanen "Brukere".

  I listen over brukerne så vil du få opp et ikon i kolonnen helt til høyre (se bilde). Klikk på denne og du vil kunne se enkeltbesvarelsene fra Lærebedriftsundersøkelsen.

 • Etter at undersøkelsen er analysert, kan fylkeskommunen samle sentrale aktører til en felles gjennomgang av resultatene. Det varierer hvem fylkeskommunen inviterer, men det er vanlig at opplæringskontorene er med.

  Variasjon mellom fag, år, opplæringskontor og fylker kan være gode utgangspunkt for å reflektere over hva som fungerer. Det gir også et godt grunnlag for å utforme tiltak for kvalitetsutvikling.

  Oppfølging av lærebedrifter og opplæringskontor

  Resultatene av Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen kan være faste poster på møtet med lærebedrifter og opplæringskontor. Her kan dere gjennomgå resultatene, og drøfte og prioritere tiltak. Vi anbefaler å sette mål for områder som bør forbedres, og finne tiltak for å nå målene.

  Vær oppmerksom på spesielle funn som krever umiddelbar oppfølging.

  Resultatene kan også legges fram for yrkesopplæringsnemnda og for fylkestinget.

 • Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen er en del av kvalitetssystemet i fagopplæringen. Vi har laget en modell som illustrerer dette systemet.

  Gå til modellen Kvalitet i fagopplæringen.

 • De fylkeskommunene som aktivt bruker og følger opp resultatene, opplever at opplæringskontorer og lærebedrifter engasjerer seg når undersøkelsen skal gjennomføres neste gang. Dette engasjementet bidrar til at flere lærlinger besvarer undersøkelsen.

  God svarprosent gir også mer pålitelige resultater.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!