Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS)

UBAS er laget for at dere som bruker våre nettjenester skal kunne logge på med samme brukernavn og passord på flere tjenester.

Logg inn med UBAS

Dette er tjenestene hvor du kan bruke UBAS for tilgangsstyring og pålogging:

 • BASIL
 • Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 • Foreldreundersøkelsen for barnehager
 • Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen
 • ElevtallPrivateGrunnskoler – Korreksjonsordningen
 • GSI – Grunnskolens informasjonssystem
 • Innsamlingsportalen – data fra private videregående skoler
 • Høring
 • Kompetanseutvikling – oppfølging søknader om videreutdanning
 • EPF-ekstern – søknad om prosjektmidler
 • NSR – Nasjonalt skoleregister
 • NBR – Nasjonalt barnehageregister
 • NOR – Nasjonalt register for opplæringskontor
 • NLR – Nasjonalt register for lærebedrifter
 • NPR – Nasjonalt register for PP-tjenesten
 • RefLex – egenvurdering av regeletterlevelse
 • Statistikksystemet
 • Qlik - Analysebrettet
 • Ståstedsanalyse for skole
 • Ståstedsanalyse for PPT
 • TertialRappStatsforvalter – tertialrapportering fra statsforvalterne
 • Tavla
 • Tilsyn

Distribuert administrasjon av brukere

De tjenestene i direktoratet som krever innlogging, er primært rettet mot barnehagen og grunnopplæringen. Administrasjon av brukere organiseres derfor i samsvar med organiseringen av sektoren:

 • Utdanningsdirektoratet gir administrasjonsrettigheter til statsforvalteren
 • Statsforvalteren gir administrasjonsrettigheter til kommuner og fylkeskommuner (både skoleeiere og barnehagemyndighet) og til private skoler
 • Kommunene eller fylkeskommunene gir administrasjonsrettigheter til barnehager, offentlige skoler, opplæringskontor og PP-tjenesten

Alle som er tildelt administrasjonsrettigheter kan delegere slike rettigheter til andre i samme enhet eller underliggende enheter.

Logg inn i UBAS for å administrere brukere

Hvordan får man tildelt brukernavn og passord?

Dersom du mangler brukernavn og passord til en av nettjenestene, tar du kontakt ut fra hvem du er og hvor du jobber:

Tabellen viser hvem du skal ta kontakt med:
Jobber somTa kontakt med
ansatt på skole, opplæringskontor, barnehage eller i PP-tjenestenleder eller styrer eller den de har delegert administrasjonsrettigheter til
skoleleder i offentlig skoleskoleeier (kommune eller fylkeskommune)
styrer i barnehage eller eier av privat barnehagebarnehagemyndighet i kommunen
leder på opplæringskontorfylkeskommunen i det fylket hvor opplæringskontoret ligger
leder i PP-tjenesten den kommunen/fylkeskommunen som PP-tjenesten er tilknyttet
skoleleder i privatskoleStatsforvalteren i det fylket skolen ligger
offentlig skoleeierStatsforvalteren i det fylket skolen ligger
barnehagemyndighet i kommuneStatsforvalteren i det fylket barnehagen ligger
statsforvalterenUtdanningsdirektoratet
revisor for privat barnehagestyrer i barnehage

Tilganger i UBAS ved sammenslåing av kommuner eller fylker

Det skjer ikke noen automatisk fjerning eller oppretting av tilganger når det oppstår nye enheter (kommuner/fylkeskommuner/statsforvaltere).

De lokale UBAS brukeradministratorer skal vite hvilke personer fra de gamle kommuneadministrasjonene som skal være med i den nye. De lokale UBAS Brukeradministratorer skal sørge for at det er de riktige personene som etter kommunesammenslåing har UBAS-tilgang til den nye kommunen. UBAS-brukeradministratorer hos offentlige barnehage- og skoleeiere kan selv gi tilgang for sine enheter.

De som er UBAS-brukere i gammel kommune beholder tilgang til gammel kommune inntil denne blir manuelt slettet av en UBAS brukeradministrator. I en overgangsperiode vil man ofte ha behov for å beholde tilgang til gammel kommune, samtidig som man får tilgang til ny kommune.

Noen kan også ha behov for å få tilgang til gamle kommuner som de ikke hadde tilgang til fra før. For at barnehage- og skoleeiere skal få tilgang til historiske tall fra nedlagte kommuner og fylker, må de ha tilgang til kommunen eller fylket i UBAS.

Barnehage- og skoleeiere som er usikker på hvilke tilganger de har, eller har behov for utvidede tilganger i UBAS, kan få hjelp fra UBAS brukeradministratorer hos statsforvalteren.

Merk: Tilgang til nye kommuner/fylkeskommuner skal ikke gjøres ved å opprette nye, duplikate brukerregistreringer i UBAS for samme person. Det er den eksisterende UBAS-brukeren for en person som må gis rollen(e) i ny kommune/fylkeskommune (i tillegg til de gamle, fortsatt relevante rollene som brukeren har fra før). Eventuell endring av epost-adresse må også gjøres på den eksisterende UBAS-brukeren for en person. Dersom lokal UBAS brukeradministrator har problem med å få gjort dette, ta kontakt med statsforvalteren for hjelp.

Bruk av Feide og ID-porten i UBAS

Ved pålogging med UBAS har du mulighet til å benytte ditt brukernavn og passord fra Feide eller ID-porten, i stedet for UBAS-brukernavn og -passord. Muligheten for dette ble innført høsten 2019. Ved pålogging med Feide sender Udir i tillegg ut en SMS med engangskode. Dette gir en sterkere autentisering ved pålogging.

Tilgangsstyring til systemene/tjenestene som bruker UBAS, altså det å registrere hvem som skal ha hvilke roller/tilgangsrettigheter, gjøres fortsatt av brukeradministratorer i UBAS, også for de brukere som benytter Feide eller ID-porten til pålogging.

Systemeiere har nå mulighet til å tillate kun Feide- eller ID-porten-pålogging for sine system/tjenester, hvis de ønsker en sterkere autentisering for alle sine brukere.

Forutsetninger for at du skal kunne bruke Feide i forbindelse med UBAS:

 • Din vertsorganisasjon ved Feide-administrator må ha aktivert Feide-tjenesten «Udir felles pålogging» i Feide-kundeportalen
 • Første gang du bruker Feide i forbindelse med UBAS må du registrere deg med en Udir-konto med mobilnummer for mottak av en engangskode på SMS. Dette er ikke nødvendig hvis du allerede har en Udir-konto - for eksempel via Eksamenstjenesten eller Prøvetjenesten.

For å bruke ID-porten må du også være registrert med en Udir-konto. Du kan selv sjekke på minkonto.udir.no om du har en Udir-konto og eventuelt hvilke systemer og roller du har tilgang til.