Rådgiving

Elever i grunnskoler og videregående opplæring har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg, og om sosiale spørsmål. Rådgiving er en integrert del av skolens virksomhet og både lærere, rådgivere og andre ansatte ivaretar denne gjennom skolens daglige praksis.

Sosialpedagogisk rådgiving

For eksempel er elevens rett til å få hjelp til «…å finne seg til rette på skolen» (forskriften § 22-2), ikke avgrenset til samtale med rådgiver. Dette handler også om hvorvidt eleven generelt opplever et godt læringsmiljø, hvor undervisningen er tilpasset og hvor relasjonene til de andre på skolen (både ansatte og medelever) er gode. Spørsmål i Elevundersøkelsen knyttet til den sosialpedagogiske rådgivingen (spørsmål nr. 52 og 53, samt tilleggsspørsmål T5) står derfor under overskriften «Trygt miljø»,  sammen med andre spørsmål om dette.

De ansatte ved skolen samarbeider om rådgivingen

Rådgiving gis for eksempel også gjennom undervisningen, ved at tema og emner som er relevante for rådgiving behandles i fagene.

Utdannings- og yrkesveiledning

Det obligatoriske spørsmålet i Elevundersøkelsen om utdannings- og yrkesveiledning spør elevene om de så langt i sin skolegang, opplever at de har fått et godt grunnlag for videre valg valg (spørsmål nr. 57). Tilleggsspørsmålene (T7, T8 og T9) gir mulighet for å gå nærmere inn på de ulike elementene i rådgivingen, for de skolene som ønsker det (rådgiving om videre utdanning, rådgiving om videre yrkesvalg, faget utdanningsvalg, individuell veiledning med mer).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!