Temaene i Elevundersøkelsen

Rådgiving

Elever i grunnskoler og videregående opplæring har rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg, og om sosiale spørsmål. Rådgivning er en integrert del av skolens virksomhet og både lærere, rådgivere og andre ansatte ivaretar denne gjennom skolens daglige praksis.

Spørsmål knyttet til utdannings- og yrkesrådgivning

Det obligatoriske spørsmålet i Elevundersøkelsen om utdannings- og yrkesrådgivning spør elevene om de så langt i sin skolegang, opplever at de har fått et godt grunnlag for videre valg (tilleggsbolk om utdannings- og yrkesrådgivning). Spørsmålene i tilleggsbolkene 7, 8 og 9 gir mulighet for å gå nærmere inn på de ulike elementene i rådgivingen, for de skolene som ønsker det (rådgiving om videre utdanning, rådgiving om videre yrkesvalg, faget utdanningsvalg, individuell veiledning med mer).

Alle obligatoriske spørsmål og svaralternativer: Utdannings- og yrkesrådgivning i Elevundersøkelsen.

Tilleggssbolker: Utdannings- og yrkesrådgivning (tilleggsbolk 7), veiledning (tilleggsbolk 8) og utdanningsvalg (tilleggsbolk 9)