Temaene i Elevundersøkelsen

Trygt miljø

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er et trygt godt psykososialt skolemiljø, hvor hver enkelt elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet (§ 9A-3). Elevenes psykososiale miljø dreier seg om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging. Alle ansatte ved skolen har plikt til å handle, hvis de har kunnskap eller mistanke om at elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger.

I Elevundersøkelsen er det spørsmål som kan gi informasjon om hvordan elevene opplever sitt psykososiale skolemiljø, hva de opplever av mobbing på skolen og hvordan de opplever skolens praksis.

Spørsmål knyttet til trygt miljø

Eksempler på spørsmål om trygt miljø:

  • De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre. (8. trinn-vg3)
  • De voksne på skolen synes det er viktig at vi elever er greie med hverandre. (5.-7. trinn)
  • Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev?
  • I min klasse gjør vi ikke narr av hverandre hvis noen gjør feil.
  • Hvis det er noe som plager meg, så kan jeg snakke med noen i klassen min

Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. 
Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.  Eksempel på spørsmål om mobbing:

  • Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven. Den omtales gjerne som barn og unges «bedriftshelsetjeneste». Eksempel på spørsmål om skolehelsetjenesten:

  • Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen?

Se spørsmålene og svaralternativene: Trygt miljø i Elevundersøkelsen.

Vil du vite mer om trygt miljø?

Les mer om skolemiljø

Les mer om skolehelsetjenesten