Temaene i Elevundersøkelsen

Medvirkning

Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og i sin egen faglige og sosiale utvikling. Opplæringsloven og Læreplanverket for Kunnskapsløftet gir rammer og føringer for elevmedvirkning som gjelder for all opplæring i alle fag. I august 2012 ble det fastsatt en bestemmelse i forskrift til opplæringsloven om tid til arbeid med elevråd og elevmedvirkning ( § 1-4a). Det er en tilsvarende bestemmelse i forskrift til privatskoleloven.

Se spørsmålene og svaralternativene: Medvirkning i Elevundersøkelsen.