Temaene i Elevundersøkelsen

Vurdering for læring

Lærernes vurderingspraksis er et ett av flere forhold som kan bidra til elevenes læring. Prinsippene om tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet er nedfelt i forskrift til opplæringsloven.

Les om elevenes rett til vurdering (lovdata.no).

Vurdering for læring bygger på fire prinsipper

Mange studier har vist at lærerens vurderingspraksis kan både hemme og fremme læring. Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Spørsmålene i denne delen av Elevundersøkelsen skal gi skolen en indikasjon på hvordan elevene opplever lærernes vurderingspraksis, og om denne praksisen hjelper dem videre i læringsarbeidet. Det er særlig fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale i vurderingsprosesser som har til formål å fremme læring. Spørsmålene i denne delen av Elevundersøkelsen dekker disse prinsippene.

Elevers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem
  2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen
  3. får råd om hvordan de kan forbedre seg
  4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet er viktig for å fremme læring. Disse prinsippene er nedfelt i forskrift til opplæringsloven (kap. 3) som rettigheter for elevene. Når læreren arbeider etter disse prinsippene kan både elever og lærer få mulighet til å påvirke opplæringen ved hjelp av kommunikasjon og dialog.

Se spørsmålene og svaralternativene: vurdering for læring i Elevundersøkelsen

Kommentarer til de ulike spørsmålene om Vurdering for læring i Elevundersøkelsen

Spørsmål knyttet til prinsipp 1: Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem

Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?

Forklarer læreren godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes.

Har læreren snakket om hva som kreves for å oppnå de ulike standpunktkarakterene? (8. trinn til vg3)

Disse spørsmålene svarer til prinsipp nr 1. Det første går på om elevene forstår målene med opplæringen, mens det andre kartlegger om elevene er klar over hvilke kriterier eller kjennetegn på måloppnåelse de vurderes etter. Med mål mener vi kompetansemålene i læreplanen eller operasjonaliseringer av kompetansemål som gjelder for en bestemt periode eller oppgave. Poenget er at elevene får større bevissthet om egen læring og utvikling.

Spørsmål knyttet til prinsipp 2: Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen

Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?

Dette spørsmålet svarer til prinsipp nr 2. I tilbakemeldinger til elever er det viktig å legge vekt på hva elevene faktisk får til, for så å bygge videre på det de allerede mestrer. Spørsmålet dreier seg om kvaliteten på elevenes arbeid, ikke om eleven som person. Tilbakemeldingene skal stå i forhold til hva som er målet med arbeidet og de vurderingskriteriene eller kjennetegnene på måloppnåelse som er satt på forhånd.

Spørsmål knyttet til prinsipp 3: Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg

Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?

Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?

Disse to spørsmålene svarer til prinsipp nr 3. Samtidig som elevene skal få vite hva de får til, er det viktig å gi tilbakemeldinger som hjelper dem videre. Enkelte forskere beskriver dette som framovermeldinger. De bør gis løpende i læringsprosessen, og på et tidspunkt der elevene har mulighet til å forbedre sine arbeider eller prestasjoner. Det er et poeng at elevene kan nyttiggjøre seg av tilbakemeldingene, og derfor må de gis i en slik form at elevene forstår dem og kan bruke dem i videre arbeid.

Spørsmål knyttet til prinsipp 4: Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Får du være med å foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?

Får du være med å vurdere skolearbeidet ditt?

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget

Disse tre spørsmålene svarer til prinsipp nr 4. Dersom elevene er aktivt med i vurderingsprosesser, vil de bli bedre til å reflektere over egen læring. Elevene blir altså ikke bare klar over hva de lærer, men også hvordan de lærer (jf. OECD 2005, Black og Wiliam 1998). Egenvurdering vil si at eleven vurderer seg selv og reflekterer over hvorvidt et mål er nådd eller ikke. Elevenes egenvurdering kan variere i tid og omfang. Dette kan spenne fra noen få minutters refleksjon, ved hjelp av et vurderingsskjema, eller i samtale med en medelev, til mer komplekse og tidkrevende aktiviteter som krever planlegging. Ved å vurdere seg selv får elevene mulighet til å sammenligne eget arbeid mot vurderingskriterier eller kjennetegn på måloppnåelse som er satt på forhånd.

Vil du lese mer om Vurdering for læring?

Her finner du mer informasjon om Vurdering for læring og ressurser til utviklingsarbeid.