Temaene i Elevundersøkelsen

Støtte fra lærer

Det å etablere og opprettholde en positiv relasjon til hver enkelt elev kan beskrives som hjørnesteinen i klasseledelse. Forskning har vist at lærer-elev relasjonen har betydning for elevers læringsresultat og for elevers atferd. En positiv relasjon bygger på lærerens vilje til å bry seg om alle elever, vise interesse for den enkelte og hans/hennes situasjon, være støttende og ha forventninger om faglig og sosial utvikling. Dette er viktig for alle elever, og særlig viktig for elever som av ulike grunner strever på skolen.

Spørsmål knyttet til støtte fra lærer

Disse spørsmålene kan være indikatorer på om elevene opplever å ha en god relasjon med lærerne:

  • Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
  • Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra skolen?
  • Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
  • Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne
  • Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til
  • Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære

Se spørsmålene og svaralternativene: Støtte fra lærer i Elevundersøkelsen