4. Hva skal klageinstansen se på?

Klageinstansen skal «vurdere om gjeldende føresegner om karaktersetting er følgde», jf.  forskriften § 5-12 første ledd.

Det vil si om 

«standpunktkarakteren er satt i samsvar med reglane om fastsetting av standpunktkarakterer i forskrift til opplæringsloven § 3-18».

Hva det betyr for hva klageinstansen skal se på, kan du lese om under.

Tidspunktet for fastsetting av standpunktkarakterer

 • En standpunktkarakter skal gis ved avslutningen av opplæringen i fag, jf. Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
 • Den skal uttrykke den kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen i faget.

Klageinstansen må derfor se på tidspunktet for fastsettelsen av standpunktkarakteren, og om dette er ved avslutningen av opplæringen i faget.

Underveisvurderingens betydning for standpunktkarakteren i fag

 • Den kompetansen som eleven viser i faget underveis i opplæringen er en del av faglærerens samlede vurdering når standpunktkarakteren skal fastsettes.
 • Det er faglæreren som må avgjøre om og på hvilken måte kompetanse som eleven har vist underveis i opplæringen er relevant for standpunktkarakteren.

Skoler og lærere organiserer opplæringen i faget ulikt. Selv om det har vært avsluttende vurderinger underveis i opplæringen, det vil si vurdering i deler av faget som ikke vurderes på nytt, skal faglæreren gjøre en totalvurdering av elevens kompetanse mot slutten.

Det betyr ikke at faglæreren må vurdere eleven i alle kompetansemålene rett før standpunktkarakteren fastsettes, men at faglæreren skal bruke sitt faglige skjønn til å gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene i læreplanen for faget.

Ved slutten av opplæringen vil eleven kunne forstå helheten i faget og se sammenhenger på tvers av hovedområdene. Eleven kan ha økt sin kompetanse i ett hovedområde gjennom å jobbe med kompetansemål innenfor et annet hovedområde i faget.

Enkelte skoler velger å konsentrere opplæringen i et fag til en bestemt periode, og hele opplæringen i faget avsluttes for eksempel i høstsemesteret, såkalt ploging. Forskriften er ikke til hinder for dette. 

Læreplanen bestemmer

 • Det er kompetansen i fag som skal vurderes
 • Standpunktkarakteren skal uttrykke kompetansen eleven har ut i fra læreplanen i faget.

I forskriften § 3-3 er det fastsatt at grunnlaget for vurdering skal være kompetansemålene i læreplanene for fag slik de er fastsatt i læreplanverket.

Å vurdere kompetanse ved standpunktvurderingen er noe annet enn å vurdere elevens kunnskaper og ferdigheter opp mot det enkelte kompetansemål.

De samlete kompetansemålene i læreplanene for fag, forstått i lys av formålet og hovedområdene i faget, beskriver hva som kan sies å være kompetansen i faget.

Kompetanse i fag handler om å se fagets ulike deler i sammenheng og bruke kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon til å løse oppgaver og utfordringer.

Det må gjøres en vurdering av grunnlaget for standpunktvurderingen

Standpunktkarakteren må baseres på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget, jf. forskriften §§ 3-3 og 3-16. Det er fastsatt i forskriften § 3-18

Klageinstansen må vurdere om faglærer har

 • satt karakteren på grunnlag av riktig læreplan for fag
 • vurdert elevens kompetanse ut fra kompetansemålene slik de er fastsatt på det aktuelle trinnet

Det er ikke tillatt å sette en standpunktkarakter på grunnlag av bare utvalgte kompetansemål eller hovedområder. Som et minimum må faglæreres begrunnelse for elevens kompetanse vise til eksempler på elevens kompetanse innenfor alle hovedområder i faget.

 • satt standpunktkarakteren på grunnlag av at eleven har vist kompetanse i faget på ulike måter og i ulike sammenhenger

Standpunktkarakteren skal normalt fastsettes på grunnlag av mer enn bare en prøve. Standpunktkarakteren skal ikke være et matematisk gjennomsnitt av karakterer gitt i underveisvurdering i løpet av opplæringsåret.

 • godtgjort at eleven er gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakterene
 • godtgjort at eleven har fått mulighet til å forbedre sin kompetanse gjennom opplæringen i faget

Den kompetansen eleven har vist underveis i opplæringen kan være en del av grunnlaget for vurderingen når standpunktkarakteren i fag skal fastsettes, jf. forskriften §§ 3-3 og 3-18.

 • trukket inn utenforliggende momenter som innsats, fravær og oppførsel for øvrig, med mindre dette går frem av kompetansemålene

Dersom det er trukket inn ikke-faglige forhold vil dette som oftest innebære at karakteren ikke er fastsatt i samsvar med bestemmelsen om standpunktvurdering.

Klageinstansen skal ikke vurdere om den fastsatte standpunktkarakteren er riktig. Vurderingen av elevens faglige nivå, er det skolen som har ansvaret for.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}