3. Hvordan skal skolen behandle klagen?

Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til den instansen som skal behandle klagen. Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor. Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

Skolen har på dette tidspunktet i prosessen ikke anledning til å endre fastsatt standpunktkarakter eller unnlate å sende klagen videre til klageinstansen. Dersom det dreier seg om rene føringsfeil kan rektor rette disse selv, jf. forskriften § 3-39.

Faglærers begrunnelse

I sin begrunnelse skal faglærer redegjøre for hvordan standpunktkarakteren er fastsatt.

Det innebærer en beskrivelse av

 • at elevens kompetanse er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget
 • at faglærer dokumenterer at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetanse eleven har i faget, det vil si
  - hvordan faglærer har foretatt en samlet vurdering av elevens kompetanse i faget ut fra at eleven har vist kompetansen sin på ulike måter i ulike sammenhenger
  - at faglærer begrunner elevens kompetanse som et minimum med eksempler innenfor alle hovedområdene i faget
 • elevens kompetanse, det vil si hva eleven mestrer i faget ut fra kompetansemålene
 • at karakteren gir uttrykk for elevens kompetanse ved avslutningen av opplæringen
 • at eleven er gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren
 • hvordan eleven har fått mulighet til å forbedre kompetansen sin gjennom opplæringstiden i faget

Rektors uttalelse

 • Rektor skal alltid uttale seg før klagesaken oversendes til klageinstansen.
 • Rektor skal beskrive at saksgangen på skolen har vært i samsvar med forskriften.

Dette omfatter blant annet at skolen har oppfylt elevens rett til individuell vurdering etter forskriften § 3-1, dette omfatter både underveis- og sluttvurdering.

Rektor skal som et minimum kort beskrive skolens prosedyrer for fastsetting av standpunktkarakterer, herunder tidspunktet for når den påklagete standpunktkarakteren er fastsatt.

I tillegg skal rektor i sin uttalelse gjøre greie for at standpunktkarakteren er fastsatt i samsvar med forskriften § 3-18. En sentral del av dette er at rektor har gått gjennom faglærers uttalelse og kvalitetssikret denne.

Rektor må i sin uttalelse synliggjøre at hun eller han mener at faglærers uttalelse viser at standpunktkarakteren er i samsvar med reglene om fastsetting av standpunktkarakterer i forskriften §§ 3-17 og 3-18.

Sendes til klageinstans

Skolen skal sende klagen videre til 

 • Fylkesmannen for grunnskolen
 • fylkestinget eller den de delegerer til for videregående opplæring

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}